Adresář

Centra pro děti v Chomutově, Jirkově, Duchcově a v Janově

Tel.: 778 532 576
Janovská 122, Litvínov 8, 435 42
Vedoucí služby: Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení, Martina Bartková, DiS. - manažer projektu
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Poslání

Ve třech regionech Ústeckého kraje uskutečníme aktivity, které zmírní či eliminují nežádoucí jevy, plynoucí ze statutu sociálně vyloučené rodiny. Poskytneme romským dětem, předně ze sociálně vyloučených lokalit, podmínky pro škálu mimoškolních aktivit a podporu vzdělávání, které jsou pro ně ve stávajících socioekonomických podmínkách nedostupné. Vytvoříme prostor pro interkulturní dialog. Aktivity projektu jsou plánovány v obcích Chomutov a Jirkov, Duchcov, Janov u Litvínova, přičemž každá lokalita bude mít vlastní ráz provedení aktivit dle potřeb cílové skupiny.

  1. Na pomezí měst Chomutov a Jirkov v nízkoprahovém klubu Zahrada poskytneme prostor pro mimoškolní aktivity, doučování, školní přípravu, podporu při výběru sekundárního vzdělávání pro děti a mládež od 6 do 26 let věku. Srdcem klubu bude dětská hudební skupina, při níž se realizují nejen hudebně nadané děti při tvorbě hudebních klipů a přípravě koncertů. Aktivity jsou v souladu s Místní plánem inkluze města Chomutova a Jirkova pro období 2019-2022.
  2. V Duchcově se specializujeme v oblasti mimoškolních aktivit na příměstské a pobytové tábory a výlety, koncipované formou zážitkové pedagogiky pro děti od 5 do 15 let. V oblasti vzdělávání nabídneme doučování, školní přípravu, podporu při výběru sekundárního vzdělávání terénní formou v domácím prostředí dítěte od 6 do 26 let. Aktivity jsou v souladu 3. Komunitním plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Duchcova na roky 2018-2022
  3. Centrum pro děti v Janově poskytuje dětem ze sociálně vyloučené lokality v předškolním věku přípravu na vstup do mateřské školy. Žákům a studentům nabízí motivační prázdninové programy, kterými přispívá k prevenci školní neúspěšnosti a nabídneme účast na mimoškolních aktivitách. Žádost je v souladu s Místním plánem inkluze v oblasti vzdělávání(MPI), Litvínov 2018-2022. Cílem projektu je také zapojit rodiče dětí do realizovaných aktivit a rozvíjet spolupráci mezi aktéry ve výchově a vzdělávání.

English version

In three regions of the Ústí Region, we will carry out activities that will alleviate or eliminate undesirable phenomena resulting from the status of a socially excluded family. We will provide Roma children,from socially excluded localities,with conditions for a range of extracurricular activities and support for education that is inaccessible to them in the current socio-economic conditions. We
will create a space for intercultural dialogue

  1. On the border of the cities of Chomutov and Jirkov in the low-threshold club Zahrada we will
    provide space for extracurricular activities, tutoring,school preparation,support in choosing secondary education for children and youth from 6 to 26 years of age. The heart of the club will be a children's music group, in which not only musically gifted children are realized in the creation of music videos and the preparation for concerts. The activities are in accordance with the Local Inclusion Plan of the cities of Chomutov and Jirkov.
  2. In Duchcov, we specialize in the field of extracurricular activities for suburban and residential camps and trips, conceived in the form of experiential pedagogy for children from 5 to 15 years. In the field of education, we offer tutoring, school preparation, support in choosing secondary education in the field in the home environment of a child from 6 to 26 years. The activities are in accordance with the 3rd Community Plan for the Development of Social and Related Services of the City of Duchcov.
  3. The Center for Children in Janov provides children from a socially excluded locality of pre-school age with preparation for entering kindergarten. It offers pupils and students motivational holiday programs, which contribute to the prevention of school failure and offer participation in extracurricular activities. The application is in accordance with the Local Plan for Inclusion in Education (MPI), Litvínov. The aim of the project is also to involve the parents of children in theimplemented activities.

Cílová skupina

děti a mládež romského původu

Provozní doba

Po - Čt, 7:30 h - 16:00 h.
Pá, 7:00 h. - 15:30 h.

Donátoři

  • Fondy EHP   Fondy EHP
  • Norské fondy    Norské fondy

Spolupráce/partneři projektu

Nové dotace v Janově

Ministerstvo financí z prostředků Fondů EHP a Norska podpoří děti a žáky v Komunitním centru Janov. Dotace byla přidělena na vzdělávání předškoláků, doučování žáků, realizaci motivačních prázdninových programů a mimoškolních uměleckých aktivit pořádaných ve spolupráci se ZUŠ.
Partner projektu, Základní umělecká škola F. L. Gassmanna, má na starost výuku hry na klávesové nástroje a hry na bicí. Zároveň dojde k prohloubení spolupráce zavedením nové aktivity zaměřené na rozvoj výtvarného nadání žáků. Prohloubení spolupráce se bude týkat také návštěv našich pracovnic v ZUŠ z důvodu načerpání informací a zkušeností týkajících se nových nápadů, inspirací, výtvarných technik a námětů, či poradenství týkající se této oblasti.
Druhým partnerem projektu je ZŠ a MŠ Litvínov – Janov. Cílem spolupráce je podpora úspěšné adaptace dětí do MŠ a sdílení příkladů dobré praxe, doučování žáků a studentů v návaznosti na předchozí komunikaci pracovnic projektu s třídními učitelkami školy. Dojde také k podpoře rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, doprovázení na schůzky s učiteli, s ředitelkou.
Dále jsou zaměstnanci projektu připraveni na uspořádání besed s akcemi pro děti, zaměřených na multikulturní dialog.

Za Komunitní centrum Janov, Centrum pro děti v Janově
Mgr. Alena Bartková, DiS.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Martina Bartková, DiS. - manažer projektu