Adresář

Duchcov- Azylový dům Duchcov

Tel.: 417 533 124, 775 713 803
Nádražní 555/9, Duchcov, 419 01
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Služba je poskytována nepřetržitě. Cena za ubytování je stanovená vyhláškou č. 505/2006, Sb. a činí 170 Kč/den.

Poslání 

Posláním Azylového domu Duchcov je poskytnutí nabízených služeb a to včetně ubytování na přechodnou dobu. Podporujeme uživatele v úsilí při řešení jejich tíživé životní situace, spojené se ztrátou bydlení. Využíváme individuálního plánování, vycházejícího z jejich  potřeb a možností, tak aby se mohli navrátit do běžného života.
Během poskytování našich služeb dbáme na to, abychom uživatelům poskytovali možnost volby prostřednictvím nabízení možností řešení daných situací.

Cíle

Cílem služby je viditelný pokrok každého uživatele během pobytu v zařízení, alespoň v jedné z těchto oblastí:

 • Získání dlouhodobého bydlení (např. byt, podnájem).
 • Práce a zaměstnání (získání pracovních návyků, získání a udržení zaměstnání).
 • Získání vhodnější sociální služby (např. domovy pro seniory, terapeutické komunity).
 • Kontakt se společenským prostředím včetně nácviku běžných záležitostí (např. hospodaření s financemi, schopnost samostatného vyřizování osobních věcí atd.).

Cílová skupina

Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.
Kapacita zařízení: 30 osob bez přístřeší

Nabízené služby

 • ubytování ve 2 – 3 - 4 lůžkových pokojích. V případě volného místa, na jednom pokoji mohou být společně ubytováni manželé/ druh s družkou,
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • Které nespadají do cílové skupiny,
 • Pokud je naplněná kapacita. 

Zásady

 • Zásada dodržování lidských práv – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem.
 • Zásada etického přístupu – všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem pracovníka charity, který na křesťanských základech formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.
 • Zásada individuálního a rovného přístupu –  každý uživatel je vnímán a přijímán jako originální osobnost a s každým je pracováno na základě jeho konkrétních potřeb a možností bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Zásada svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci musí sám zvolit způsob řešení své situace. Pracovníci mu mohou pouze navrhnout či doporučit možná řešení s tím, že ho upozorní na eventuální důsledky jeho jednání.
 • Zásada mlčenlivosti a ochrany osobních údajů – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.

Azylový dům Duchcov

azylový dům pokoj

azylový dům

Sponzoři a donátoři

„Sociální služba Azylový dům Duchcov je zapojena do projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5“

Plakát A3

 

 

MPSV Logo MPSV

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MMR

KÚ Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Město Duchcov Město Duchcov

Město Bílina Město Bílina

Město Teplice Město Teplice

Město Košťany Košťany

Město Dubí Dubí

Město Hrob Hrob

Obec Háj u Duchcova Háj u Duchcova

Obec Zabrušany Obec Zabrušany

 

ITI ÚCHA logo_iti-ucha

 

Projekt KVALITA A PRODUKTIVITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008392
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 9. 2019
Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a rozšíření materiálně-technické základny.

 

Projekt KVALITNÍMI SLUŽBAMI K ÚSPĚŠNÉ SOCIÁLNÍ INKLUZI

Reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008447
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 7. 2019
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny.

 

Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785
Je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.

 

 

Organizace

Seznam lidí

Michaela Bastlová, DiS. - vedoucí sociální pracovník
Eva Baxová - pracovník v sociálních službách
Dana Šestáková - pracovník v sociálních službách
Květa Adamečková - pracovník v sociálních službách
Pavla Sedláčková - pracovník v sociálních službách
Jana Doskočilová - pracovník v sociálních službách- střídač