Adresář

Jirkov- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tel.: 770 157 132
Pod Břízami 5321, Chomutov, 430 04
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Poslání

Cílem  projektu je poskytování sociálního poradenství  a  preventivně předcházet rozdělení rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu a podpořit rodiny v jejich krizové sociální situaci a tíživé finanční situaci v doprovodu s odborným vedením a asistencí terénních a sociálních pracovníků. Pomoc těmto rodinám a jejich dětem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů. 

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou zejména rodiny s dětmi, jedná se o rodiny, které řeší mnoho závažných problémů, od výchovy a péče o dítě, přes tíživou bytovou situaci, závažné zadlužení, až po domácí násilí, závislosti apod.

Otevírací doba

Ambulantní forma:
Po    8:00 h. - 9:30 h., 12:00 h. - 13:00 h.
Út     10:30 h. - 13:00 h.
St     8:00 h. - 9:30 h., 12:00 h. - 13:00 h.
Čt     10:30 h. - 13:00 h.

Terénní forma:
Po    8:00 h. - 9:30 h., 12:00 h. - 13:00 h.
Út     10:30 h. - 13:00 h.
St     8:00 h. - 9:30 h., 12:00 h. - 13:00 h.
Čt     10:30 h. - 13:00 h.

Cíle služby

 • samostatné fungování rodin v běžném životě,
 • schopnost zajistit dětem podmínky pro jejich příznivý vývoj.

Základní činnosti

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi: Pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a upevňování psychosociálních a motorických dovedností dětí, přijatelné volnočasové aktivity - v rámci aktivizační služeb v rodinách pracovníci zjišťují, že rodiče si s dětmi nechtějí či neumějí hrát (děti jsou pak vystaveny nebezpečí úrazů apod.) a často u nich nejsou rozvinuty základní psychosociální a motorické dovednosti. Tyto dovednosti se terénní pracovníci snaží doplňovat a prohlubovat pomocí cílených her a to jak v domácnostech klientů tak nově i při společných aktivitách pro děti těchto rodičů, které probíhají jednou týdně pod vedením pracovníků v ambulanci.S rodiči dětí, školskými zařízeními či jinými institucemi řešíme případné podezření ze šikany, záškoláctví, zanedbávání povinné školní docházky, popřípadě jiné výchovné problémy.
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí – v rámci této aktivity pracovníci v rodinách pomáhají rodičům a dětem s nácvikem základních činností spojených se školní docházkou, rodiče za pomoci pracovníka dohlížejí na zvládnutí běžného učiva základní či speciální školy, na psaní domácích úkolů a řádnou domácí přípravu. Snaží se nalézt ty činnosti, ve kterých děti mají talent a rozvíjet je. Teprve po zvládnutí školních povinností jsou děti přizváni i k volnočasovým aktivitám.
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými - Tato aktivita spočívá v poskytování odborné služby rodinám v jejich domácnostech. Poskytovaná služba zahrnuje poradenství, motivační rozhovory, nácviky praktických dovedností v péči o domácnost, podpora při řešení obtížných životních zážitků (nedostatek peněz, vážná nemoc dítěte, špatný prospěch dítěte ve škole aj.).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprovázení dětí do školy, k lékaři a na zájmové aktivity – pokud má rodina problém s docházkou dětí do školy apod. Pracovníci dohlíží, aby tato povinnost byla splněna a motivují rodiny např. pomocí od potravinové banky, ze šatníku apod. V některých případech děti dokonce doprovázejí do doby, než je tato činnost plněna samostatně. Pracovníci dohlíží, aby rodiče nezapomínali na preventivní lékařské prohlídky dětí apod.
  • Sociálně terapeutické činnosti - Jedná se především o motivaci klientů hledat si legální zaměstnání a pomoc při jejím zprostředkování, nebo pomoc při shánění vhodných rekvalifikací, dále o rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí - častou činností, kterou naši pracovníci vykonávají je doprovázení uživatelů na úřady, kde jim pomáhají s vyřizováním záležitostí tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům s úředníky a kladnému vyřízení záležitosti.
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou – většina našich uživatelů žije v neúplných rodinách, a v některých dokonce došlo k předběžným opatřením ze strany orgánů sociálně právní ochrany dětí. Naši pracovníci se snaží našim uživatelům pomoci k co možná největší normalizaci vztahů v rodině.

Sponzoři a donátoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR mpsv

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK 

Město Chomutov Město Chomutov

Město Jirkov Město Jirkov

Úřad práce ČR úp

Organizace