Adresář

Liberecko- Sociální poradenství Tanvald

Tel.: 775 713 302
Nemocniční 331, Tanvald, 468 41
Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci
Fakultativní služby: NE

Poslání

Cílem realizace služby je poskytování poradenské činnosti sociálně slabým či znevýhodněným členům společnosti, prostřednictvím ambulantní služby.

Cíle

  • Působit na zlepšování úrovně sociálních služeb v jednotlivých případech i v rámci celku.
  • Zvyšovat právní vědomi, samostatnost, znalosti a dovednosti uživatelů sociálních služeb potřebné pro řešení jejich vlastní situace, zejména ve vztazích s poskytovateli služeb.
  • Zajistit vyřešeni individuálního poradenského případu způsobem naplňujícím cíle a zásady sociálních služeb a v souladu s pravidly stanovenými obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy poradenství uživatelům s přihlédnutím k potřebám a možnostem uživatele služby.

Poskytované služby

Základní činnosti odborného sociálního poradenství dle zákona 108/2006 o sociálních službách a vyhlášky 505/2006
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • zprostředkování navazujících služeb,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny.
Věková struktura: mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let).

Našimi uživateli nejsou: osoby mladší 18-ti let či osoby starší 80-ti let, lidé žijící mimo oblast Tanvaldska, osoby zneužívající návykové látky, lidé s mentálním či sluchovým postižením.

Uživatelem našich služeb může být každý, kdo se ocitne v nepříznivé sociální situaci, kterou není schopen řešit vlastními silami nebo s pomocí svých blízkých. Vytváříme rovné příležitosti pro všechny uživatele. Uživatelem poskytované služby může být každý, kdo potřebuje bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní poradenství, praktické věcné a správné informace, kontakty na organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc, intervenci a vyjednávání ve prospěch klienta.

Provozní doba

Po - St, Pá od 8:00 h. – 10:00 h.

Sponzoři a donátoři

V letošním roce 2022 je služba realizována za finanční podpory dotací na realizaci sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí přerozdělovaných Libereckým krajem.

V roce 2021 byla služba realizována za finanční podpory dotací na realizaci sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí přerozdělovaných Libereckým krajem a také ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje a jeho dotačního fondu na podporu sociálních služeb.

Provoz sociální služby v roce 2017, 2018, 2019 a 2020 byly podpořeny z dotačního fondu krajského úřadu Libereckého kraje a z dále z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí přerozdělovaných krajským úřadem Libereckého kraje.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Michaela Lochmanová, DiS. - sociální pracovník
Bc. Ladislav Bartoš - pracovník v sociálních službách