Adresář

Most- Asistované styky/předání

Tel.: 778 005 962, 775 713 249
Fr. Malíka 965/16a, Most, 434 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci
Fakultativní služby: NE

Asistované předání dítěte

Při asistovaném předání dítěte dochází k předávání nezletilého dítěte mezi osobou, která má v péči nezletilé dítě osobě, které jej v péči nemá (rodinný příslušník, osoba dítěti blízká apod.) Pracovník je nestranným pozorovatelem, který v případě potřeby může situaci uklidnit.

Předávání je možné realizovat na našem pracovišti nebo v místě bydliště rodiče.

Asistovaný kontakt (AK)

Při asistovaném kontaktu dochází k setkávání nezletilého dítěte s osobou, v jejíž péči dítě není (rodinný příslušník, osoba dítěti blízká apod.). Asistované kontakty tak poskytují možnost navázat, rozvíjet či udržovat vazbu a kontakt mezi dítětem, které je v péči jednoho z rodičů
a rodičem, který dítě nemá ve výlučné péči. Toto se děje v bezpečném prostředí
za přítomnosti pracovníka asistovaných kontaktů.

Jedná se například o situace, kdy jeden z rodičů (příp. rodinných příslušníků) neměl s dítětem kontakt delší dobu, v případech, kdy probíhá soudní spor o výchovu a výživu dítěte, ev. trestní řízení, nebo v dalších případech, kdy asistovaný kontakt nařídí soud nebo doporučí orgán sociálně právní ochrany dětí.

Asistovaný kontakt vychází ze zákonné úpravy styku rodiče s dítětem §887 -  §891 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, z čehož vyplývá následující:

 • Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě.
 • Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud také může určit podmínky styku, zejména místo kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popř. nesmějí styku účastnit.
 • Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.
 • Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje.
 • Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči
  ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči.
 • Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho potřeb (např. zdravotní stav dítěte, užívání léků dítěte).

Cíl asistovaného kontaktu:

 • AK má za cíl podporovat a směřovat vývoj situace v rodině k pozitivním změnám
  a usilovat o její zlepšení, kdy v ideálním případě probíhá kontakt rodičů (nebo prarodičů) s dětmi přirozeně bez potřeby přítomnosti pracovníka

Místo a čas asistovaných kontaktů

AK se konají na adrese Františka Malíka 956/16a, 434 01 Most v organizaci Oblastní charita Most. Pro tyto účely je zde zřízena kancelář pracovníka AK a vybavená herna. Organizace
zde má i své zázemí v okolí budovy, které se dá pro AK také využít.

Po předchozí domluvě s pracovníkem je možné konat AK i mimo zařízení, např. v parku,
na hřišti apod.

AK poskytujeme jak ve všední dny dopoledne i odpoledne, tak o víkendech. AK neposkytujeme o státních svátcích. Vždy záleží na rozhodnutí soudu nebo konkrétní dohodě s uživateli
a aktuální kapacitě zařízení.

Kontakt na pracovníky:

Mgr. Helena Fadrhonsová    775 713 249    fadrhonsova@charita-most.cz (vedoucí)

 

 

Navázání spolupráce

Asistované kontakty se mohou uskutečňovat na základě

 • soudního rozsudku
 • nařízení / doporučení OSPOD
 • dohody mezi jednotlivými stranami (zákonných zástupců nezletilých dětí)

 

Důvody k odmítnutí AK

 • uživatelé žijící mimo ORP Most
 • plná kapacita zařízení
 • porušení pravidel AK

 

V případě plné kapacity zařízení je uživatel (zájemce) zařazen do evidence a v případě uvolnění termínu bude kontaktován pracovníkem AK.

Četnost setkávání lze upravovat dle situace a kapacity nebo po konzultacích s dalšími orgány (v případě rozsudku záleží na rozhodnutí soudu).

Maximální délku trvání asistovaných kontaktů nelze předem stanovit (individuálně
dle jednotlivých případů), vhodná doba jsou však 3 měsíce, když je zřejmé, že AK plní svůj účel. Poté je vhodné rozhodovat o dalším postupu ve spolupráci s pracovníky soudu, OSPOD, s rodiči či jinými institucemi.

 

 

 

Průběh asistovaného kontaktu

 1. Domluvení termínu první schůzky

Termíny si objednávejte ve všední dny od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin
u vedoucí AK telefonicky 775 713 249 nebo emailem fadrhonsova@charita-most.cz.

 1. Úvodní schůzka
 • trvá cca 50 minut
 • probíhá v naší kanceláři na adrese Františka Malíka 956/16a, 434 01 Most
 • vyjasníme si vaše představy a informujeme vás o našich službách
 • seznámíte se s pracovníkem AK, s prostory zařízení a  pravidly realizace AK
 • podepíšeme Smlouvu o poskytování AK

Je vhodné mít s sebou občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, znát iniciály své i dětí
a přinést s sebou veškerou dokumentaci (soudní rozsudky, posudky, doporučení, atp.), které by mohly s případem souviset.

Pravidla asistovaných kontaktů

 • V případě, že v rozsudku soudu nebo v dohodě není uvedeno jinak, rodič, který má dítě v péči a na AK jej přivádí, není nadále přítomen u AK s druhým rodičem. Po dobu setkání musí ze zařízení odejít. Výjimku tvoří děti mladší 3 let. V těchto případech je na zvážení pracovníka, zda povolí přítomnost druhého rodiče při AK, aby v případě potřeby dítě zklidnil či uspokojil jiné potřeby.
 • Pracovník je u AK v roli nestranného pozorovatele, zasahuje v případě potřeby. Dohlíží, zda nedochází k jakékoli formě nátlaku či násilí, negativnímu ovlivňování či dalším nežádoucím situacím. V kompetenci pracovníka je také setkání dříve ukončit
  či na potřebnou dobu přerušit. V případě hrubého porušování pravidel či nevhodného chování je v kompetenci pracovníka volat Policii ČR. Pracovník mapuje situaci a dohlíží na hladký průběh.
 • Žádný z účastníků AK nesmí být po dobu setkání pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek. Pokud se tak stane, pracovník má v kompetenci setkání odmítnout zrealizovat a v danou chvíli kontakt neuskutečnit.
 • V průběhu AK je povoleno pořizovat foto či audio a video záznamy pouze po domluvě
  a se souhlasem pracovníka. V případě, že by si jeden z rodičů chtěl pořizovat záznamy
  za účelem kontroly průběhu AK nebo jako podklad pro soudní jednání atd. nahrávání
  či fotodokumentace nebude povoleno, možné je pouze v případě, že by souhlasili všichni účastníci AK a písemně toto stvrdili.
 • V případě, že se jedna strana nemůže na domluvený termín setkání dostavit, či děti nebo rodič jsou nemocní, je zapotřebí s předstihem kontaktovat pracovnici, a také druhou stranu (druhého rodiče). V případě rozsudku je nepřítomnost třeba doložit oficiální zprávou
  od lékaře či zaměstnavatele, atp. Zařízení není povinno zajišťovat komunikaci mezi jednotlivými stranami.
 • Pracovník spolupracuje s OSPOD a na žádost píše zprávu o průběhu asistovaných kontaktů. Zařízení se řídí zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí,
  kdy dle §53 tohoto zákona máme povinnost na výzvu OSPOD sdělit informace a údaje
  o případu.
 • Pracovník spolupracuje se soudem a na žádost píše zprávu o průběhu asistovaných kontaktů. V případě nedodržování soudního rozsudku, sabotování setkávání či časté odvolávání domluvených termínů a nedodávání potvrzení bude zařízení informovat soud, OSPOD či jiné orgány a takové jednání může být bráno za úmyslné maření úředního rozhodnutí.
 • O průběhu asistovaného kontaktu / předání dítěte vyhotovujeme zprávu nejpozději
  do sedmi pracovních dnů od realizace služby. Tyto zprávy poskytujeme pouze zadavateli AK. To znamená, na žádost soudu, zasíláme pouze soudu. Na žádost OSPOD, zasíláme OSPOD, na žádost rodičů, předáváme oběma rodičům.
 • Služba asistovaných kontaktů je poskytovaná všem uživatelům zdarma.

 

Ohlašovací povinnost

Dle zák. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, dle §7 odst. 2 je každý pracovník oprávněn upozornit OSPOD či Policii ČR:

 • na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti,
 • v případě skutečnosti, že na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo mravní vývoj,
 • či při podezření, že děti jsou ohrožovány násilím mezi rodiči atd.

 

Služba je rodičům poskytována bezplatně.

 

Financování:

 • Nadace ČEZ

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby
Bc. Erika Rácová - pracovník asistovaného kontaktu