5. listopadu 2021 Aktuální dění

Využijte možnosti Milostivého léta

 O co se jedná? Jedná se o období (28. 10. 2021 – 28. 1. 2022), během kterého má dlužník (povinný) v exekučním řízení možnost uhradit pouze nesplacenou jistinu dluhu spolu s poplatkem ve výši 908,- Kč. Pokud tak učiní v exekucích vedených pro „veřejnoprávní dluh“, bude exekuce ukončena splněním, dlužník tedy nebude muset platit další příslušenství závazku.

Kterých věřitelů se týká milostivé léto

Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:

Česká republika,

  • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
  • státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
  • dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
  • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
  • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
  • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
  • státní podnik nebo národní podnik,
  • zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
  • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou

 

Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.

  • Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. Platby exekutorovi před tímto datem budou nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na milostivé léto započítány!

•Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

Kontakt

Duchcov 419 01, Míru 14/1

Bc. Veronika Balážová, tel.: 778 470 529, email: balazova@charita-most.cz

Bc. Balážová Veronika

sociální pracovník
Tel.: 778 470 529