SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OBLASTNÍ CHARITY MOST

Eummr_cr_rgb

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009648

Doba realizace: 1.8.2018 – 30.4.2020

Anotace projektu: V městě Most téměř neexistuje sociální bydlení. V rámci tohoto projektu chceme odkoupit jeden byt mimo sociálně vyloučené lokality v Mostě. Tento byt následně projde rekonstrukcí, jádra, koupelny a kuchyně, aby odpovídal běžnému standardu. Po ukončení stavebních prací bude tento byt k dispozici pro potřebné klienty sociálních služeb. O jejich umístění do bytu bude rozhodovat potřebnost a také ochota spolupracovat na vyřešení své sociální situace.

 

 

 

REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Eu

mmr_cr_rgb

 

je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785

Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.

Prostřednictvím projektu jsou podpořeny vybrané sociální služby:

Centrum rodina v tísni, Osek

Azylový dům, Osek

Azylový dům, Duchcov

Noclehárna Duchcov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

V JIRKOVĚ

 

Obrázek1a

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011553

Doba realizace: 1. 8. 2019 - 31. 12. 2021

Výše podpory: 2 512 815,- Kč

Místo realizace: Jirkov

Anotace projektu:

Prostřednictvím Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jirkově chceme zmírnit dopady sociálního vyloučení v rodinách s dětmi, které se ocitly v dlouhodobé krizové sociální situaci, kterou nedokáží bez pomoci překonat. Sociální služba navýšená o dva pracovníky bude primárně zaměřena na rodiny SVL města Jirkova a tvorbu podmínek pro aktivní řešení nepříznivé situace. Za dobu realizace projekt podpoří 94 osob ve věku 15 - 64 let.

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu aktivizace osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k řešení vlastní nepříznivé sociální situace, prostřednictvím navýšení kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Dílčí cíle projektu:

 • zvládnout péči o děti a zajistit jim řádnou výchovu a přiměřené vzdělávání, což minimalizuje ohrožení odebrání dítěte do náhradní péče a zajistí, aby vyrůstali v bezpečném a podnětném prostředí;
 • nalézt přiměřené a stabilní bydlení, případně stabilizovat stávající;
 • nalézt zaměstnání, které pokryje potřeby rodiny;
 • aktivně řešit dluhy;
 • zlepšit vztahy v rodině a se sousedy;
 • zlepšit komunikaci se školami a úřady.

Realizovaná aktivita:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, registrovaná sociální služba dle zákona108/2006 sb., § 65. Navýšení kapacity o 2,0 úvazku. Podpora je orientována na existenční, sociální a výchovné problémy rodinám SVL. Služba je poskytována předně terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů v domácnosti nebo doprovodem za vyřizováním úředních záležitostí.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dvacet let OchMost při setkání s německými partnery            Obrázek1

 

Předmětem projektu jsou společná setkání Oblastní charity Most a jejích přeshraničních partnerů v roce 2020. Ústřední bude akce dne 17.3.2020. které započne mší v kostele Sv. Václava v Mostě - celebrovat bude Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Po celý společný den bude možnost rozhovorů a seznamování zástupců jednotlivých institucí , církví a spolků.

Společná diskuse v rámci odpoledního programu bude směrována na to, abychom vyslovili své názory na další vývoj spolupráce a stanovili si konkrétní cíle a zaměření.

 

Předpokládaný průběh projektu

 

Během realizace projektu proběhne:

 • V úterý 17. března 2020 setkání všech přeshraničních partnerů s Oblastní charitou Most a s dalšími českými institucemi - mezi nimi Biskupství litoměřické, Děkanství ŘkC Most, Diecézní charita Litoměřice a charity z Diecéze Litoměřické, dále státní a komunální instituce (Ústecký kraj, město Most, Teplice, Litvínov, základních uměleckých škol v Mostě a dal).

 

Mezi německými účastníky akce 17.3.2020 v Mostě budou:

 •  Lidová solidarita Freiberg. (na rok 2020 se OchMost setká s partnerem na Německo-českých generačních sportovních hrách na německé straně Krušných hor v červnu; výročí 75 let Lidové solidarity Německa v divadle ve Freibergu v listopadu 2020.
 •  Město Marienberg a Základní škola Vévody Heinricha Marienberg (na rok 2020 je plánován mezinárodní dětský den v Oblastní charitě Most v červnu 2020;
 •  Německý červený kříž Bautzen, místní skupina Neukirch - (sociálně-kulturní exkurze v Horní Lužici v rámci našeho 19ti letého přeshraničního partnerství. (datum bude stanoveno).
 •  Domovský spolek, Vesnické muzeum a církevní obec Gahlenz: (v r. 2020 společný poznávací a vzdělávací projekt setkání českých a německých dětí na
 • německé straně Krušných hor v srpnu 2020.
 • Muldentálský spolek umění intarzie Sörnzig: oslava 15tileté přeshraničního přátelství
 • další.

 

Projekt je finančně podpořen Českoněmeckým fondem budoucnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

rEU regionirop-logo

Centrum sociální pomoci

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002138

 

 V roce 2018 a v roce 2019 Oblastní charita Most realizuje rekonstrukci domu v Mostě na „Centrum sociální pomoci“.

 

Z hlediska dopadu projektu budou dotčena tato území:

Kraj (NUTSIII): Ústecký kraj

Okres (LAU I): Most

Obec: (LAU II) Most

 

Centrum sociální pomoci vznikne ve městě Most v objektu, který jsou již pro poskytování sociálních služeb využívány. Ke čtyřem dosavadním sociálních službám přibude pátá - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek, který bude do centra částečně přesunuta z objektu na adrese P. Jilemnického 2457, Most).

Místo, kde je projekt realizován, se nachází v ulici Františka Malíka 956/16a v Mostě. Lokalita je dobře dostupná prostřednictvím služeb MHD, v blízkosti se nachází zařízení poskytující služby veřejného i soukromého charakteru, nákupní centra i zařízení pro volnočasové vyžití.

 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných Oblastní charita Most Centrum sociální pomoci sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony.

 

Jedná se o sociální služby s vazbou na Zákon č. 108/2006, o sociálních službách:

 

- Odborné sociální poradenství;

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;

- Terénní programy;

- Osobní asistence;

- Pečovatelská služba.

 

Projekt přispěje k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 vytyčeného v NPR 2014. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení dojde k dobudování potřebné infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů. Podpora směřuje ke službám terénního, ambulantního charakteru a k deinstitucionalizaci, což plně odpovídá současným principům sociálního začleňování.

Výsledkem projektu bude vznik centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladeným příslušnými předpisy a dokumenty. Zvýšení úrovně kvality je možné spatřovat ve vzniku vlídného, moderního a komfortního prostředí. Centrum bude koncipováno tak, aby dispozičně odpovídalo potřebám a kapacitně vyhovovalo požadavkům. Nabídne plně vybavené prostory vyznačující se odpovídajícím komfortem a atraktivitou, ale především účelností a funkčností tak, aby byla podpořena snaha o dosažení hlavního cíle.

Jednotlivými dílčími cíli tedy je:

- zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;

- vybudování odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty;

- zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. Století;

- odpovídající pozitivní vliv na proce

 

s sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti;

- zvýšení zaměstnanosti.

 

Zrekonstruovaná budova bude zprovozněna v květnu 2019.

 

Projekt „Centrum sociální pomoci“ je finančně podpořen:

Evropskou unií - Integrovaným operačním programem, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002138,

Nadací Renovabis Německo,

Fondem Ústeckého kraje.

 

 

logo kúúk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přeshraniční spolupráce za podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti

g

Oblastní charita Most realizuje v roce 2019 přeshraniční projekt „Češi a Němci v Krušnohoří se lépe poznávají“ s partnerskou organizací ze Saska Heimatverein Gahlenz e.V., Oederan OT Gahlenz, Sasko.

 

 

CZ:

Projekt umožní seznámení dětí ze sociálně slabých rodin s kulturou a tradicemi společného Krušnohoří, navázání kontaktů s německými dětmi z dětského zařízení „Kunterbunt“ i z dětské sekce Církevní obce Gahlenz, zakončený koncem prázdnin jednodenním výjezdem na německou stranu Krušných hor, koncipovaném v duchu krušnohorské tradice včetně prvku církevní ekumeny a přeshraniční mediální komunikace.

Při této příležitosti bude slavnostně uvedeno u projektových partnerů nové hřiště. Jedná se o kulturně-vzdělávací projekt, který v plné míře naplňuje vzájemné poznávání a přeshraniční komunikaci, neboť se stále lépe poznávají nejen děti, ale i organizátoři a výchovní pracovníci obou partnerů.

DE:

Das Projekt ermöglicht den Kindern aus sozialschwachen Familien sich mit der Kultur und den Traditionen des gemeinsamen Erzgebirges bekanntmachen, mit den deutschen Kindern der Einrichtung „ Kunterbunt“ sowie der Kindersektion der Kirchgemeinde Gahlenz Kontakte anknüpfen, beendet am Ferienende mit einer eintägigen Ausfahrt an die deutsche Seite des Erzgebirges, im Sinn von Erzgebirgstradition inklusive eines Elementes von Kirchökumene und grenzübergreifenden medialen Kommunikation konzipiert.

Zu diesen Anlaß wird bei den Projektpartnern festlich ein neuer Spielplatz eingeweiht. Es geht um ein Kultur- und Bildungsprojekt, das in vollen Maß das grenzübergreifende Kennenlernen und die grenzübergreifende Kommunikation erfüllt, da sie sich immer besser kennenlernen, und das nicht nur die Kinder, sondern auch die Veranstalter und Erzieher der beiden Partner.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

123

 

10 let partnerství se ZŠ Vévody Heinricha Marienberg v roce 2018

V roce 2018 je to 10 let od zahájení přeshraničního partnerství Oblastní charity Most se Základní školou Vévody Heinricha Marienberg. Kmotrovská smlouva byla slavnostně podepsána v Muzeu Německo-českého Krušnohoří v Marienbergu 9. října 2008. Desetileté výročí je provázáno setkáváním dětí i dospělých při vzájemném poznávání společenského, kulturního i sociálního života na obou stranách Krušnohoří.

 

„10 let partnerství při setkávání dětí i dospělých“ je název projektu, v jehož rámci všechny aktivity probíhají. Projekt povede k upevnění přátelství mezi školáky na německé straně a dětmi školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí na české straně. Projekt má přispět ke vzájemné úctě a přátelství. Během projektu budou uskutečněny tři akce:

 

 • Společný česko-německý Mezinárodní den dětí na české straně, Mezinárodní dětský den v Mostě, uskutečněný 31.5.2018 v Mostě. Společné setkání českých a německých dětí. Návštěva německých i českých dětí představení vDivadle Rozmanitostí a a poté společné tvoření v charitním dětském zařízení. 20 německých a 20 českých účastníků.

 

 • Slavnostní setkání dětí s doprovodem na německé straně dne 20.09.2018 v Marienbergu v základní škole. Poté společné hry a aktivity v dětské aréně. Následovat bude program dopravní hlídky – dopravní trénink formou hry. . Bude slavnostně podepsán dodatek ke Kmotrovské smlouvě. Následovat bude prohlídka města a historické radnice. Účast 20 českých a 17 německých osob.

 

 • Setkání dospělých - 8 dospělých osob vedení, učitelé a vychovatelé k předávání zkušeností pedagogů 12. 2018. Zhodnocení projektu a naplánovaní další spolupráce na rok 2019 a další.

Projekt posílí přeshraničních vztahů v regionu, nabídne možnost výměny zkušeností a dovedností a děti se lépe poznají. Projekt je přístupný zájemcům působícím v oblasti cílových skupin - tj. dětí školního věku, učitelé vedoucí, představitelé institucí působících v sociální sféře a školství, veřejnost - rodiče a přátelé.

Projekt je finančně podpořen z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří číslo projektu: 0527-CZ-10.05.2018.

456

 

evropská unie

Projekt:

Pastelka

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009051.

Je spolufinancován Evropskou unií.

 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020

Cílem projektu je zajistit rodičům alternativní bezpečnou službu péče o předškolní děti od jednoho roku do šesti let, aby získali čas a prostor pro přípravu na pracovní proces a zaměstnání. Flexibilita zařízení umožňuje sladit rodinný a pracovní život a usnadňuje rodičům včasný návrat z rodičovské dovolené do zaměstnání.

 

Adresa zařízení:

Husova 305, Osek 417 05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jin

Projekt

KVALITA A PRODUKTIVITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008392

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 9. 2019

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a rozšíření materiálně-technické základny.

Prostřednictvím projektu jsou podpořeny vybrané sociální služby:

Sociálně aktivizační služby ro rodiny s dětmi, Duchcov

Terénní programy, Duchcov

Pečovatelská služba, Duchcov

Osobní asistence, Duchcov

Centrum rodina v tísni, Osek

Azylový dům, Osek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

jin

Projekt

KVALITNÍMI SLUŽBAMI K ÚSPĚŠNÉ SOCIÁLNÍ INKLUZI

Reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008447

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 7. 2019

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny.

Prostřednictvím projektu jsou podpořeny vybrané sociální služby:

Centrum rodina v tísni, Osek

Azylový dům, Osek

Azylový dům, Duchcov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pomoc chomutovským občanům

 

evropská unie

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007764

Doba realizace: 1.1.2018 - 31.12.2020

Výše podpory: 19 219 785,- Kč

Místo realizace: Chomutov

Anotace projektu:

Prostřednictvím sociálních služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Odborného sociálního poradenství, Terénních programů a fakultativních činností Protidluhového poradenství, klubu pro mládež "Bulleteen", Cyklu seminářů a Tréninkového zaměstnání, chceme v Chomutově uživatelům předat znalosti a dovednosti, které jim pomohou zvládat nepříznivé životní situace a přispějí k sociálnímu začlenění. Celkově zamýšlíme podpořit 500 osob.

Cíle projektu:

Hlavním obecným cílem projektu je zmírnění dopadu sociálního vyloučení a podpora sociálního začlenění osob cílové skupiny. Zlepšení kvality života CS předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnění lepší orientace v sociálním prostředí a vytváření podmínek k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální služby a navazující programy jsou v klíčových aktivitách nastaveny tak, aby podchytili sociálně vyloučené a ohrožené v širokém pásmu dospívajících a dospělých osob, a umožnili jim využití dle akutních potřeb, zprostředkovali významné informace a nabídli vhodná řešení a činnosti.

Realizované aktivity:

 • Nízkoprahové zařízení pro děti mládež, služba definovaná zákonem § 62 zákona 108/2006 Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb. § 27.
 • Terénní programy, služba definovaná zákonem § 69 zákona 108/2006 Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb. § 34.
 • Odborné sociální poradenství Chomutov, služba definovaná zákonem § 37 zákona 108/2006 Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb. § 4.
 • Protidluhovka, program, který se specializuje se na dluhovou problematiku, na řešení zadluženosti, nabízí zpracování žádosti o oddlužení.
 • "Bulleteen", program pro mládež a dospívající osoby 15 - 26let.
 • Cyklus seminářů pro dospělé osoby CS nad rámec základních činností sociálních služeb.
 • Tréninkové zaměstnání, aktivita podporující osoby v přístupu k zaměstnání. Pracovní náplň vázána na činnost v potravinové a materiální bance.
 • Evaluace, kvalitativní a kvantitativní zhodnocení projektu a jeho dílčích projektových aktivit.
NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ ZAHRADA - PROJEKT POCHOB EU

Michal Auersvald, DiS. – vedoucí zařízení, sociální pracovník

Gejza Ridaj – pracovník v sociálních službách

Kristina Jünglingová – pracovník v sociálních službách

TERÉNNÍ PROGRAMY

Eva Olahová – pracovník v sociálních službách

Renata Kováčová, Dis. – sociální pracovník

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Bc. Zuzana Koňóvá – sociální pracovník

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

JUDr. Jarosla Andreaová – právník

Sabrina Drapáková – dluhový poradce

Bc. Lucie Poláková – dluhový poradce

 

BULLETIN- PROJEKT POCHOB EU

Roman Jüngling – pracovník v klubu

Lenka Drapáková – pracovník v klubu-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozšíření charitních služeb prevence v Mostě

evropská unie

 

Číslo projektu:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007747

Doba realizace: 1.1.2018 – 31.12.2020

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Výše podpory z OPZ: 9 907 677,50 Kč

Projekt je realizován v rámci Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučeným lokalitám a je v souladu se Strategickým plánem začleňování města Mostu.

Realizované aktivity: V rámci projektu budou realizovány dvě sociální služby – terénní programy (TP), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) a dále neregistrovaná služba asistovaných kontaktů a tréninkové pracovní místo.

Místo realizace: projekt bude realizován ve městě Most, především v sociálně vyloučené lokalitě Chanov a lokalitě "Stovek".

Ambulantní aktivity budou realizovány na adrese Chomutovská 2261/2 blok 15, 434 01 Most a Zlatnická 186/4, 434 01 Most.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je, aby se co nejvíce osob a rodin, které v Mostě žijí v sociálně vyloučených a deprivovaných lokalitách, vymanilo z kruhu sociálního vyloučení a chudoby.

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01

PROJEKT: CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi. Výsledkem projektu bude vznik centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž nárokům kladeným příslušnými předpisy a dokumenty.

Výsledkem projektu bude vznik centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladeným příslušnou legislativou.

Dílčí cíle:

 • zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;
 • vybudování odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty
 • zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. Století;
 • odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti;
 • zvýšení zaměstnanosti.

 

Předpokládaná doba realizace projektu:                                                20. 1. 2016 – 30. 4. 2019  

Celkové náklady:                                                                                                         17 138 149,97Kč

Číslo projektu:                                                                                       CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002138

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Realizace preventivních aktivit charity v Litvínově 2

evropská unie

 

Číslo projektu:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0004359

Doba realizace: 1.1.2017 – 31.12.2019

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Výše podpory z OPZ: 10 394 446,25

Projekt je realizován v rámci Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách a je v souladu se Strategickým plánem začleňování města Litvínova.

Realizované aktivity: V rámci projektu budou realizovány tři sociální služby – terénní programy (TP), odborné sociální poradenství (OSP) a sociální rehabilitace (SR)

Místo realizace: projekt bude realizován ve městě Litvínově a především v sociálně vyloučené lokalitě Janov. Ambulantní aktivity budou realizovány na adrese Janovská 122, Litvínov – Janov.

Cíle projektu:

Hlavním cílem služby terénní programy je naučit klienty služby, aby se dokázali postarat sami o své vlastní záležitosti. Nejčastějšími specifickými cíli jsou: nalézt přiměřené a stabilní bydlení, nalézt přiměřeně placené zaměstnání, které bude pokrývat potřeby klienta a případně jeho rodiny, zlepšení mezilidských vztahu v rodině i se sousedy, zlepšení komunikace s úřady, zvládnout nahromaděné dluhy apod.

Podobné cíle jsou také u odborného sociálního poradenství, i když zde je zdaleka největší důraz na vyřešení dluhové situace klienta. Prvním cílem je, aby klienti začali své dluhy vůbec řešit. Postupně by klienti měli své dluhy splácet, abych se zbavili jejich zátěže a mohli peníze získané prací využívat ke zlepšení své životní situace.

Při poskytování sociální rehabilitace chceme klienty (osoby se zdravotní a mentálním postižením) naučit co nejvyšší míře samostatnosti. U každého klienta bude ta míra samozřejmě jiná, ale každý z uživatelů si chce co nejvíce věcí zařizovat sám.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Realizace preventivních aktivit charity v Litvínově

 evropská unie

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003752

Doba realizace: 1.1.2017 – 31.12.2019

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Výše podpory z OPZ: 9 968 996,25Kč

Projekt je realizován v rámci Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách a je v souladu se Strategickým plánem začleňování města Litvínova.

Realizované aktivity: V rámci projektu budou realizovány dvě sociální služby – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino (NZDM)

Místo realizace: projekt bude realizován ve městě Litvínově a především v sociálně vyloučené lokalitě Janov. Ambulantní aktivity budou realizovány na adrese Janovská 122, Litvínov – Janov.

Cíle projektu: Hlavním cílem služby SAS je naučit rodiny, aby se dokázali postarat sami o své vlastní záležitosti. Nejčastějšími specifickými cíli jsou: nalézt přiměřené a stabilní bydlení, nalézt přiměřeně placené zaměstnání, které bude pokrývat potřeby rodiny, zvládnout správně péči o děti a jejich přiměřené vzdělávání a zlepšení mezilidských vztahu v rodině i se sousedy, zlepšení komunikace s úřady a školami zvládnout nahromaděné dluhy apod.

Hlavním cílem je, aby se z klientů NZDM Domino stali mladí lidé s přiměřenou sebedůvěrou, kteří se zapojí do normálního života společnosti. Při cestě k tomuto cíli musíme cestou dosahovat řady dílčích specifických cílů. Důležitými cíli jsou, aby úspěšně absolvovali základní školu a následně nastoupili do sekundárního vzdělávání - protože jak jim neustále zdůrazňujeme, bez vzdělání jen těžko seženou slušně placenou práci a bez ní je čeká život v chudobě a v sociálním vyloučení.

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2015  

Komunitní centrum Lítvínov - Janov

Adr.: Janovská čp. 122, Litvínov Janov

 

KC_Anotace k.pdf

 

 

Majitel: Oblastní charita Most, P. Jilemnického 2457, 434 01 Most

Vedoucí zařízení KcJ: Bc. Alena Bartková, DiS.

Manažer projektu: Mgr. Karolína Wankovská, DiS.

 

   Komunitní centrum Janov adr.: Janovská čp. 122, Litvínov Janov

 www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz

 

Majitel: Oblastní charita Most, P. Jilemnického 2457, 434 01 Most

m koupen od města Litvínov

Začátkem roku 2016 otevře své prostory pro instituce a veřejnost své prostory zrekonstruovaný objekt Komunitní centrum Janov.

V současné době –léto 2015 - dům dostává svou novou podobu včetně nové fasády a je to skvělý pohled:

Využití domu:

-        Poskytování sociálních služeb,

-        Vzdělávací aktivity a pracovní rehabilitace,

-        Volnočasové aktivity veřejnosti.

Sociální služby:

V domě bude prostor pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež

Odborné sociální poradny

Terénní sociální práci

Sociálně aktivizační programy pro rodiny.

Vzdělávání a zaměstnání:

Prostorné a dobře vybavené učebny

Dílny (Zámečnická a truhlářská, šicí) k podpoře pracovních návyků a pracovní zručnosti.

 

Zájmové využití pro veřejnost:

Vzdělávací učebny,

Hudebna

Fitness

Tělocvična.

Dům bude otevřen i dalším poskytovatelům sociálních služeb, vzdělávacím a pracovním agenturám, spolkům, zájmovým sdružením i firmám.

 

 

 Spolupracujícími organizacemi jsou:

-        Úřad Rady vlády ČR – Agentura pro integraci Romů

-        Město Litvínov

-        Základní a Mateřská škola v Litvínově – Janově

-        Krušnohorské centrum pro rodinu a mládež v Mostě

-        Škola obnovy venkova, o.p.s., Liběšice 6, 411 46 Most

-        Střední odborná škola Hamr, Litvínov 6

Rekonstrukce objektu byla ukončena 30.11.2015.

Další sponzoři a zdroje rekonstrukce:

Nadace Římskokatolické církve Německa

                        Město Litvínov

                        Fond Ústeckého kraje

                        Tříkrálová sbírka Charity ČR

                        Oblastní charita Most

Hlavní manažer projektu: Mgr. Karolína Wankovská, DiS.

Vedoucí útvaru rozvoje a investic organizace

 

2014

KC_Anotace.pdf

Komunitní centrum Litvínov - Janov

 

Číslo projektu:       CZ.1.09/1.3.00/69.01139

Realizátor:              Oblastní charita Most

Finanční zdroj:       Regionální operační program NUTSII Severozápad, 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Zahájení realizace projektu:    30. 6. 2014

Ukončení projektu (plán):        30. 11. 2015

Způsobilé náklady (plán):         21 707 tis. Kč

Přislíbená dotace:                   18 450 tis. Kč

Partneři projektu:  

Úřad vlády České republiky – Agentura pro sociální začleňování

Škola obnovy venkova, o. p. s.  

Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči

Základní a Mateřská škola Litvínov - Janov

Základní charakteristika projektu:

Z původní zvláštní školy, nyní opuštěné bez využití, vznikne „Komunitní centrum Litvínov – Janov“. Objekt se zahradou bude sloužit k poskytování registrovaných sociálních služeb a dalších služeb zejména vzdělávacích a volnočasových.

Janov je sociálně deprivovanou částí Litvínova. Přestože je i mediálně známou lokalitou, centrum integrující jednotlivé sociální služby a vytvářející zázemí pro terénní práci zde doposud neexistuje. Komunitní centrum se stane potřebným zázemím pro služby, které jsou v Janově již poskytovány. Díky centru budou služby poskytovány ve vyšší kvalitě, bude umožněn další rozvoj a pestrost nabídek programů. Programy pro dospělé se zaměří na předcházení problémů a zvýšení pocitu osobní zodpovědnosti. Programy pro děti se zcela soustředí na uplatňování tvůrčích nástrojů a kreativity. Tím se zlepší jejich možnosti k přijetí perspektivnějšího životního vzorce, než je ten, na který se adaptovali ve svých rodinách. Projekt vytvoří celkem 1 067, 38 m2 ploch pro poskytování sociálních služeb.

 

2014  

"Práce na Liberecku" CZ.1.04/3.3.05/D6.00362

 

Realizátor: Oblastní charita Most

Popis projektu

Projektem se bude realizátor snažit o návrat vybrané cílové skupin na trh práce a tím o zvýšení jejich integrace do společnosti. Projekt se bude realizovat v obci Ralsko a na Tanvaldsku. V rámci projektu budou podpořeni klienti z etnických menšin a jiného sociokulturního prostředí, převážně se bude jednat o Romy nebo o lidi, kteří žijí obdobným způsobem života. Bude se jednat o klienty u nichž došlo ke kumulaci dalších znevýhodnění (dlouhodobá nezaměstnanost, nízká nebo nepoužitelná kvalifikace apod.) Klienti budou do projektu vybíráni mezi současnými uživateli Oblastní charity Most (na Tanvaldsku poskytujeme služby NZDM, poradenství) dále mezi klienty spolupracujících organizací, obcí a také ve spolupráci s úřadem práce. V rámci projektu podpoříme celkem 70 klientů. 36 klientů z Tanvaldska a 34 klientů z Ralska. Po zařazení do projektu projdou klienti krátkou motivační přípravou na které se bude podílet také psycholog. 40 klientů bude zařazeno do rekvalifikačních kurzů. Čtyři kurzy vždy pro deset klientů už jsme na základě poptávky zaměstnavatelů vytipovali - pomocný zedník, pracovník v sociálních službách, pomocný kuchař a skladový manipulant. Pro pět vytipovaných klientů budeme mít možnost nalézt si rekvalifikaci dle jejich individuálních potřeb a aktuální nabídky. Při rekvalifikaci budou klienti podpořeni doprovodnými opatřeními. Předpokládáme, že 75% klientů úspěšně dokončí rekvalifikaci. Po úspěšně zvládnuté rekvalifikaci bude pro třináct klientů připraveno dotované místo na sedm měsíců. Pro dalších šest klientů budou připravena pracovní místa na zkoušku. Během celé doby realizace budou fungovat dvě poradenská centra v Tanvaldu a v Ralsku, která budou sloužit pro společné i individuální aktivity na podporu klientů zařazených do projektu. V centrech budou společně probíhat motivační aktivity a ty i během rekvalifikace a zaměstnávání klientů. Současně budou pracovníci center poskytovat klientům služby pracovní asistence po celou dobu realizace projektu.

Cíle projektu

Posílení sociální integrace cílových skupin do společnosti tím, že bude pracováno na odstraňování překážek, které znesnadňují rovnocenný vstup cílové skupiny na trhu práce a udržení se v něm.

Cílové skupiny

Uživatelé z řad etnických menšin a osob z jiného sociokulturního prostředí.

osoby nad 50 let
osoby do 25 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby s nízkou kvalifikací
osoby bez praxe
osoby z romských lokalit
osoby z etnických menšin, azylanti/tky, imigranti/tky
rodiče samoživitelé/ky

Region

Liberecký kraj

Průběh

Projekt bude realizován v průběhu jednoho roku a bude v něm spolupracováno s celkem 70-ti uživateli, kteří projdou s pracovními poradci motivačními aktivitami, 40-ti z těchto uživatelů bude nabídnuta rekvalifikace. Bude se jednat o 4 rekvalifikace po deseti účastnících - pomocný zedník, pracovník v sociálních službách, pomocný kuchař, skladník. 13 uživatelů, kteří úspěšně ukonči rekvalifikace získá možnosti využít dotovaných pracovních míst, která jim umožní získat praxi. Vedle dotovaných pracovních míst bude mít 6 uživatelů možnost získat tzv. pracovní místa na zkoušku, které jsou nekolidujícím zaměstnáním při evidenci na Úřadu práce. Po celou dobu budou mít všichni uživatelé projektu možnost spolupracovat s pracovním poradcem, který bude se všemi pracovat na jejich rozvoji v oblasti uplatnění se na trhu práce.

Výsledky

Výsledkem projektu bude zajištění kvalifikace pro max. 40 uživatelů, kteří se budou účastnit aktivit projektu a úspěšně ukončí rekvalifikační kurzy.
Vedle toho také zajištění kvalifikace dalších 6-ti osob, které budou moci absolvovat individuální rekvalifikace nebo doplnění kvalifikace.
Získání praktických zkušeností ze zaměstnání pro 13 osob na dobu 7 měsíců a 6-ti osob v rámci nekolidujících pracovních míst.

Realizátor projektu

 

Kontaktní osoba

Kontakt: Jindřiška Vojtková, vojtkova@charitamost.cz, tel.: 775713932

WWW: http://www.charitamost.cz

 

2013

"Most k integraci"

 

Datum zahájení realizace projektu:           15.03.2013

Datum ukončení realizace projektu:          14.03.2015

Doba trvání v měsících:                                  25,0

Výše schváleného rozpočtu:                        5.676.424,-72

Projektový manažer:                                      Mgr. Karolína Wankovská DiS.

Stručný obsah projektu:

Projekt se zaměřil na posílení sociální integrace cílových skupin do společnosti tím, že odstraňoval překážky, které znesnadňují jejich rovnocenný vstup a udržení na trhu práce. Projektem "Most k integraci" se realizátor projektu snažil o návrat vybraných cílových skupin na trh práce a tím o zvýšení jejich integrace. Projekt se realizoval v Mostě a na Teplicku. V rámci projektu byly podpořeny dvě rozdílné cílové skupiny. Mladí do 25 let bez kvalifikace a druhou skupinou byli klienti nad 50 let s kumulací dalších znevýhodňujících faktorů. Klienti byli do projektu vybíráni mezi současnými klienty Oblastní charity Most dále mezi klienty spolupracujících organizací a také ve spolupráci s úřadem práce.

Příjemcem byla Oblastní charita Most nestátní nezisková organizace. Projekt partnera neměl. Výstupem projektu je 60 klientů, kteří obdrželi podporu ve formě motivace, z toho 40 klientů bylo zařazeno do rekvalifikačních kurzů, 34 osob získalo kvalifikaci, 12 osob z řad CS bylo zaměstnáno na nově vzniklé dotované pracovní místo na hlavní pracovní poměr. Dále 22 osob bylo zaměstnáno na nedotované pracovní místo. Celkem zaměstnáno 34 osob

Klíčové aktivity:

KA 01 - Sestavení realizačního týmu, řízení a administrace projektu

KA 02 - Oslovení, výběr a motivace účastníků projektu

KA 03 - Bilanční diagnostika

KA 04 - Pracovní poradenství

KA 05 - Pracovní asistence a motivace během rekvalifikace a zaměstnávání

KA 06 - Rekvalifikační kurzy

KA 07 - Dotovaná pracovní místa

KA 08 - Evaluace a hodnocení

Indikátory

07. 02. 00 - Počet nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny - celkem

Plánovaná hodnota – 12

Dosažená hodnota – 12

Indikátor splněn na – 100 %

Plánovaný indikátor byl plynule naplněn. Projekt počítal s 12 pracovními místy na 12 měsíců.

07.41.00 - Počet podpořených osob - celkem

Plánovaná hodnota – 60

Dosažená hodnota – 60

Indikátor splněn na – 100 %

Plánovaný indikátor byl plynule naplněn. Cílová hodnota mohla být vyšší. Mnoho potencionálních uživatelů v průběhu projektu mělo zájem vstoupit do projektu. Tížený efekt by posléze projekt nesplnil. Byl diferencovaný tak aby stávající klienti dostaly odpovídající podporu projektu, tak aby výsledky byly dlouhodobě udrženy.

07.45.00 - Počet podpořených organizací – celkem

Plánovaná hodnota – 1

Dosažená hodnota – 1

Indikátor splněn na – 100 %

Indikátor byl splněn v souladu s textem projektové žádosti.

07.46.13 - Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem

Plánovaná hodnota – 30

Dosažená hodnota – 34

Indikátor splněn na – 113 %

 

 

Aktivní spolupráce Oblastní charity Most s německými partnery pokračuje i nadále. Mezi akcemi prvního pololetí byla mj. zprostředkována společná účast

zástupců partnerského Marienbergu na postupových zkouškách v Hotelové škole Bukaschool Most, o níž pochvalně  informuje i květnový Marienberský týdeník.

více  zde:

Protidluhové poradenství Most, Duchcov CZ.1.04/3.2.01/19.00174

Období realizace: 1.10.2011 –31. 09.2013

Realizátor: Oblastní charita Most

Partner projektu:  Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

 • Projekt Amare Roma

Projekt Amare Roma navazuje na úspěšný projekt Amare kher v rámci kterého vznikly soc. poradny v Litvínově Janově a Chomutově, které ve spolupráci s terénními programy snažily o integraci Romů v sociálně vyloučených lokalitách těchto měst.

Prezentace projektu Amare Roma 

 

Projekt AMARE ROMA a jeho stručný popis můžete nalézt zde

 

 • Projekt Snižujeme bariéry

Projekt byl zahájen 1. 10. 2011 a potrvá do 30. 9. 2013. Aktivity projektu probíhají na území okresu Most a Chomutov.

Realizátorem projektu je ASISTA, s. r. o.

Partnerem projektu je Oblastní charita Most.

 

Součástí projektu jsou aktivity zaměřené na motivaci a vzdělávání účastníků projektu a na vyhledávání vhodného zaměstnání.  Jedná se o tyto aktivity: Informačně vzdělávací semináře, motivačně poradenský modul „Bez bariér“, bilanční diagnostika a ergodiagnostika, rekvalifikace a vyhledávání vhodného zaměstnání pro účastníky a účastnice projektu.


Kromě uvedeného je součástí projektu individuální poradenství v pracovně právní oblasti a dále poskytnutí přímé podpory účastníkům formou úhrady cestovného, úhrady vstupní lékařské prohlídky v případě nástupu do zaměstnání, nebo příspěvek na kompenzační pomůcky.

Prezentaci k jednotlivým aktivitám projektu najdete zde 

 

2012

 • Oblastní charita Most srdečně zve na závěrečnou  konferenci projektu JOB2

 Logo donátora projektu

Závěrečná konference k právě končícímu projektu  JOB 2  se uskuteční  v úterý 13. listopadu 2012, od 13:00 hod.  v prostorách Oblastní charity Most, v ulici Františka Malíka 973 v Mostě. Pozvánka zde

 

 Úvodní konference na začátku realizace projektu

 

Program konference:
 • představení výstupů a výsledků projektu
 • prezentace zkušeností  cílové skupiny projektu
 • představení  návrhu navazujících projektů a dalších akitivt

 Závěrečná zpráva projektu JOB 2


 

 

 • Projekt Společně vážit nové cesty

Od 1.7.2009 do 30.6.2012 byla Oblastní charita Most partnerem v projektu "Spolecne vázit nové cesty, obcané tvorí svuj sociální prostor preshranicne". Lead partnerem byl Charitní svaz Drázdany. V rámci projektu se konalo mnoho preshranicních setkání za úcelem výmeny zkušeností a poznávání sousedu na druhé strane hranic. Ac projekt byl jiz ukoncen tak cást z nej pokracuje v podobe Hodinové banky. Do projektu se muze zapojit kazdý, kdo muze nabídnout svuj cas, znalosti a dovednosti naší organizaci. Odmenou mu jsou charitní peníze, které muze smenit za znalosti a dovednosti druhých nebo za hmotnou pomoc poskytovanou charitou.

Závěrečná zpráva projektu zde .. 

 


 

Projekt zaměřený na zlepšení postavení obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit s cílem umožnit jim plnohodnotné uplatnění se ve společnosti. Vychází z analýzy potřeb této cílové skupiny a z analýz provedených během strategického plánování Lokálního partnerství Most pod vedením Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Projekt je realizován Statutárním městem Most a Oblastní chartita  Most vstoupila do projektu jako dodavatel sociálních služeb.

Období realizace projektu: 2011 - 2015

Projekt se skládá z osmi klíčových aktivit zaměřených zejména na:

 • terénní sociální práci v lokalitách sídliště Chanov, Stovky a Sedmistovky
 • primární prevenci pro mládež ve věku 15 – 26 let ohroženou sociálně patologickými jevy
 • odborné sociální poradenství cílené na osoby a rodiny v dluhové pasti
 • protidluhovou kampaň
 • vytvoření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 15 -26 let
 • vzdělávací, poradenské a motivační programy, zprostředkování legálního zaměstnání
 • prevenci ztráty bydlení

Oblastní charita Most realizuje v rámci tohoto projektu terénní sociální práci v lokalitách Stovky, Sedmistovky a službu prevence ztráty bydlení.

Společné setkání poskytovatelů služeb v rámci projektu Komplexní program Most v Oblastní charitě Most:

 Společné setkání účastníků projektu

 

 


 

 • Aktuality z projektu JOB 2

Dne 21. května 2012 úspěšně ukončilo 10 rekvalifikantů kurz Pomocný zedník, realizovaný v rámci projektu JOB 2, spolufinancovaný z OP LZZ. Jednalo se o druhou skupinu těchto proškolovaných osob, která byla mnohem pracovitější, svědomitější a tím i úspěšnější (dokončilo 10 mužů z 11). Po kurzu si velká část z nich našla zaměstnání v tomto oboru, 2 z nich zaměstnala na podporovatelném pracovním místě realizátor projektu Oblastní charita Most. „S jejich prací musím říci, jsem moc spokojen“, sdělil jejich mistr Martin Kozlok.

 

 Oprava azylového domu

 

 • Přeshraniční spolupráce

Oblastní charita Most naplánovala spolu se svými četnými přeshraničními partnery letošní mezinárodní spolupráci, která projde téměř celým spektrem činnosti této organizace. Plánované projekty se týkají práce s dětmi, sociálně slabými rodinami, generační spolupráce s německými seniory, odborné exkurze v oblasti péče o postiženou mládež, ale i přeshraničního poznávání, kultury, historie, sportu i kontakty s německými rodáky či na úrovni církví

Kalendář akcí

Informace o akcích                               Partnerské město Marienberg                      Partnerská organizace Lidová solidarita Fraiberg

Caritas+Zusammenarbeit+eingeplant

 

Fotografie - mezinárodní setkání

 

 

 


 

Aktivity projektu probíhají na území okresu Most a Chomutov.

Realizátorem projektu je ASISTA, s.r.o. a partnerem projektu je Oblastní charita Most. 

Prezentace k projektu Snižujeme bariéry                           

 

 

 

 2011

 
 • Fara Vtelno - projekt realizovaný v rámci Malých projektů Cíle 3.

Pozvánka na seminář

Prezentace - úvodní seminář

 

Projekt Job 2

 

 Prezentace - poradenská činnost

Výzva k podávání nabídek do výběrového řízení Vzdělávací aktivity projektu JOB 2  (přílohou je Smlouva o dílo

 


 

 • Oblastní charita Most je realizátorem projektu Proti dluhům, partnerem projektu je Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

 

 

 

Historie

2010

Naše zkušenosti

„Inkluze na mosteckých školách anebo Lepší KLIMA i v Mostě“

 „Inkluze na mosteckých školách anebo Lepší KLIMA i v Mostě“

CZ.02.3.61/0.0./0.0/15_007/0000206

 

 

 

Dětský den v Oblastní charitě Most byl mezinárodní

Děti z dětských klubů Oblastní charity Most oslavily svůj svátek mezinárodně.

Dětský klub rodinné asistence strávil den dětí u našich partnerů z Lidové solidarity Freiberg, v jehož rámci byla navštívena nově zřízená mateřská škola pro tři stovky dětí ve městě Flöha, přirovnatelná k mezinárodnímu hotelu, a pokračováno bylo v nedaleké krušnohorské obci Leubsdorf, kde se pod záštitou tamního starosty Ralfa Börnera uskutečnily velmi pěkné sportovní hry pro sto padesát německých a českých dětí.

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Závěrečná konference projektu Most k integraci

Dne 27.2.2015 proběhla závěrečná konference projektu Most k integraci č. CZ-1.04/3.3.05/96.00234. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost . Cílem projektu je podpora osob při zapojení a návratu na pracovní trh prostřednictvím motivace, poradenství a zvýšení kvalifikace a pomoc s výběrem rekvalifikace a vyhledáváním zaměstnání. Zaměřili jsme se na oblast Teplicka a Mostecka včetně Litvínova.

 


 

Oblastní charita Most vstoupila do patnáctého roku své existence

 

   Oblastní charita Most je církevní organizace, založená v roce 2000

Biskupstvím Litoměřickým a jejím posláním je pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad.

   Mimo širokého rozsahu její sociální nabídky v Ústeckém i Libereckém kraji, má také četné přeshraniční kontakty a zapojena je v mnoha mezinárodních projektech. Letošní plán přeshraničních akcí, které se všechny uskuteční v rámci patnáctého výročí, obsahuje tradičně aktivity v oblastech výměny profesních zkušeností, kulturně-vzdělávací, sportovně-zábavné i poznávací. V tomto duchu se již uskutečnila účast    3. ledna na pietním aktu "Nelson" v Oseku, kde zástupci Mostecké Charity každoročně položí kytici a vzdají úctu českým a německým horníkům, kteří při tomto největším důlním neštěstí v Krušnohoří přišli o život. Současně je to setkání s Hornickým bratrstvem Marienberg, s nímž udržujeme dlouholeté přátelské vztahy.

„Sociální integrace na Vejprtsku“

„Sociální integrace na Vejprtsku“ reg.číslo : CZ1.04/3.2.00/5500027

Odborné sociální poradenství Vejprty.

V druhé polovině loňského roku začaly ve Vejprtech aktivní činnost několik nových sociálních služeb, zřízených v rámci projektu „Sociální integrace na Vejprtsku“ reg.číslo : CZ1.04/3.2.00/5500027, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnano

Nízkoprahové denní centrum Most

Oblastní charita Most provozuje nízkoprahové denní centrum, což je zařízení pro osoby bez přístřeší starší 18 let, které bylo realizováno a financováno od 1. května 2013 do 31. prosince 2014 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Most k integraci

Most k integraci

CZ.1.04/3.3.05/96.00234

Most k integraci Most, Duchcov

Období realizace: 15.3.2013 – 14.3..2015

Projektový manažer: Bc. Karolína Wankovská DiS,

Realizátor: Oblastní charita Most

Projekt si klade za hlavní cíl posílit sociální integraci cílových skupin do společnosti tím, že bude odstraňovat překážky, které znesnadňují jejich rovnocenný vstup a udržení na trhu práce.

Do projektu vstoupilo 60 osob z řad cílové skupiny, projekt je určen pro cílovou skupinu do 25 let a 50+

Vyhodnocení partnerství s Lidovou solidaritou Freiberg

          Partnerství                   

 

Děti z charity oslavily konec prázdnin v německém Gahlenzu

Děti z charity oslavily konec prázdnin v německém Gahlenzu