Charita Most

Mzdová účetní

Most Plný úvazek předpokládaný termín1.7.2023 výběrové řízení
Kontaktní osoba
Bc. Eva Chmelová

mzdová účetní
Tel.: 608 578 083 E-mail: chmelova@charita-most.cz

M z d o v á   ú č e t n í

Místo výkonu práce:   Most.

Popis pracovní pozice: Komplexní zpracování mzdové agendy, vedení evidence majetku, internetové bankovnictví.

 Mzdové zařazení:

orientujeme se platovými tabulkami nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka č. 1, platová tř. 9. Stupeň dle praxe. Po zapracování osobní příplatek.   

 Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2023.

 Předpoklady:

minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončené maturitní zkouškou, nebo středoškolské vzdělání mimo ekonomický směr ukončené maturitní zkouškou s praxí 5 let v oboru, bezúhonnost.

 

Další požadavky:

dobrá počítačová gramotnost včetně systému evidence docházky, znalost mzdových předpisů, schopnost týmové práce.

 

Výhodou:

orientace v čerpání státních dotací, orientace v daňové problematice.

 

 Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, datum a podpis uchazeče, kontaktní telefon, případně e-mail.

 

Doklady, které nutno připojit k přihlášce:

  1. životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, případné další kvalifikační a odborné předpoklady
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  4. prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona
    č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby výběrového řízení.

Lhůta pro podání přihlášky: do 05. 06. 2023 včetně.

 Adresa a způsob podávání přihlášek:

  • na Charitu Most, Fr. Malíka 956/16a, Most,
  • v zalepené obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení účetní – neotvírat“, zpáteční adresou odesílatele a doručena ve výše uvedené lhůtě.

 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace:

Bc. Eva Chmelová, chmelova@charita-most.cz, tel. +420 608 578 083.