Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Chomutov

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Chomutov

Kde nás najdete

Adresa

17. listopadu 5461, Chomutov 43004

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Chomutov

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Michal Auersvald DiS.

Registrační číslo služby
2450357

Poslání a cíle

Posláním služby je poskytovat pomoc rodinám s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Další informace

Poslání

Posláním služby je poskytovat pomoc rodinám s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.

Cíle

 • pomoc rodinám vymanit se ze sociální izolace,
 • posilování rodičovských kompetencí,
 • cílená prevence v rodinách směřující k odklonění přeřazování dětí do speciálních škol a předčasných opouštění ZŠ,
 • naučit rodiče trávit s dětmi čas při učení a společném efektivním trávení volného času,
 • podpořit a naučit dospělé jedince v rodině, aby samostatně vyřizovali  své záležitosti a uplatňovali své kompetence v nejvyšší možné míře,
 • pomoci zachovat celistvost rodin (při dohledu ze strany Orgánu sociálně právní ochrany dětí).
 

Služby jsou určeny pro rodiny s dítětem (dětmi), u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Zájemce o službu je před uzavřením dohody seznámen se všemi podmínkami poskytování služby. Pracovník zařízení zjišťuje, co zájemce od služby očekává, a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat. Služba má dlouhodobý charakter, proto upřednostňujeme písemnou formu dohody. Klientovi je před podpisem dohody podrobně vysvětlen obsah a nabídka služby, způsob ukončení služby jak ze strany klienta, tak ze strany zařízení, možnost podávání a vyřizování stížností při nespokojenosti klienta a způsob zapojení klienta do rozhodování o poskytování služby.

Pracovník aktivně zjišťuje možnosti a schopnosti uživatele služby a na základě zjištěných okolností je dále formulován cíl a nabídka služeb. Při jednání se zájemcem o službu jsou respektována osobnostní specifika uživatele služeb. Uživatel služby má možnost nabízenou službu odmítnout.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou v Oblastní charitě Most poskytovány všem uživatelům vždy bezplatně.

 

Základní činnosti

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi: Pracovně výchovná činnost s dětmi, nácvik a upevňování psychosociálních a motorických dovedností dětí, přijatelné volnočasové aktivity - v rámci aktivizační služeb v rodinách pracovníci zjišťují, že rodiče si s dětmi nechtějí či neumějí hrát (děti jsou pak vystaveny nebezpečí úrazů apod.) a často u nich nejsou rozvinuty základní psychosociální a motorické dovednosti.

 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí: V rámci této aktivity pracovníci v rodinách pomáhají rodičům a dětem s nácvikem základních činností spojených se školní docházkou, rodiče za pomoci pracovníka dohlížejí na zvládnutí běžného učiva základní či speciální školy, na psaní domácích úkolů a řádnou domácí přípravu Snaží se nalézt ty činnosti, ve kterých děti mají talent a rozvíjet je. Teprve po zvládnutí školních povinností jsou děti přizváni i k volnočasovým aktivitám.

 • Pracovně výchovná činnost s dospělými: Tato aktivita spočívá v poskytování odborné služby rodinám v jejich domácnostech. Poskytovaná služba zahrnuje poradenství, motivační rozhovory, nácviky praktických dovedností v péči o domácnost, podpora při řešení obtížných životních zážitků (nedostatek peněz, vážná nemoc dítěte, špatný prospěch dítěte ve škole aj.).

 • Doprovázení dětí do školy, k lékaři a na zájmové aktivity: pokud má rodina problém s docházkou dětí do školy apod. Pracovníci dohlíží, aby tato povinnost byla splněna a motivují rodiny např. pomocí od potravinové banky, ze šatníku apod. V některých případech děti dokonce doprovázejí do doby, než je tato činnost plněna samostatně. Pracovníci dohlíží, aby rodiče nezapomínali na preventivní lékařské prohlídky dětí apod.

 • Sociálně terapeutické činnosti: Jedná se především o motivaci klientů hledat si legální zaměstnání a pomoc při jejím zprostředkování, nebo pomoc při shánění vhodných rekvalifikací, dále o rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí: častou činností, kterou naši pracovníci vykonávají je doprovázení uživatelů na úřady, kde jim pomáhají s vyřizováním záležitostí tak, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům s úředníky a kladnému vyřízení záležitosti.

Otevírací doba

Ambulantní forma
Po: od 8:00 do 9:30 h., od 12:00 h. do 13:00 h.
Út: od 10:30 do 13:00 h.
St: od 8:00 do 9:30 h., od 12:00 h. do 13:00 h.
Čt: od 10:30 do 13:00 h.
Terénní forma
Po: od 8:00 do 9:30 h., od 12:00 do 13:00 h.
Út: od 10:30 h. do 13:00 h.
St: od 8:00 do 9:30 h., od 12:00 do 13:00 h.
Čt: od 10:30 h. do 13:00 h.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podporovatel projektu: NADACE TÁTA A MÁMA

Název projektu: 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro Jirkov a Chomutov

Realizace: od 1. 6. 2021 – 31. 12. 2021

¨Cílem projektu je podpora a aktivizace rodin v rámci socialně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociální poradenství a podpora rodin ve formě materální podpory a  terénní sociální práce. Rodinám bude poskytována služba v rámci zákona 108/2006 o sociálních službách.

Projekt " Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro Jirkov a Chomutov“

Projekt je zaměřen na poskytování sociálního poradenství a preventivně předcházet rozdělení rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu a podpořit rodiny v jejich krizové sociální situaci a tížívé finanční situaci v doprovodu s odborným vedením a asistencí terénních a sociálních pracovníků. Pomoc těmto rodinám a jejich dětem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci.

Podporovatel projektu: NADACE TÁTA A MÁMA

Služba byla podpořena částkou 20.000 Kč

tatamama