Azylový dům Osek

Kde nás najdete

Adresa

K. H. Borovského 311, Osek 41705

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Světlana Nikolova

Vedoucí služeb prevence a vedoucí sociální pracovník
Tel.: 775 713 802 E-mail: 9bxy2~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Azylový dům Osek

Typ služby
AD pro jednotlivce

Poskytovatel
Oblastní charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Světlana Nikolova

Registrační číslo služby
5476963

Poslání a cíle

Azylový dům zahájil svou činnost v polovině července 2005, kdy představitelé města a Oblastní charity Most podepsali Smlouvu o nájmu nebytových prostor. Oblastní charita Most podpisem této smlouvy zahájila provoz ve svém druhém Azylovém domě pro muže a ženy. Objekt je pro muže a ženy rozdělen podlažími. V patrech můžeme nalézt kuchyňky, hygienické zázemí a společenské místnosti s televizorem.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Další informace

Poslání

Posláním Azylového domu Osek je poskytnutí nabízených služeb a to včetně ubytování na přechodnou dobu. Podporujeme uživatele v úsilí při řešení jejich tíživé životní situace, spojené se ztrátou bydlení. Využíváme individuálního plánování, vycházejícího z potřeb a možností uživatelů, takovým způsobem, který jim pomůže vrátit se do běžného života.
Při poskytování služeb dáváme uživatelům možnost volby prostřednictvím nabízení různých řešení daných situací.

Cílová skupina

Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.

Cíle služby

Cílem služby je viditelný pokrok každého uživatele během pobytu v zařízení, alespoň v jedné z těchto oblastí:

 • Získání dlouhodobého bydlení (např. byt, podnájem).
 • Práce a zaměstnání (získání pracovních návyků, získání a udržení zaměstnání).
 • Získání vhodnější sociální služby (např. domovy pro seniory, terapeutické komunity).
 • Kontakt se společenským prostředím včetně nácviku běžných záležitostí (např. hospodaření s financemi, schopnost samostatného vyřizování osobních věcí atd.).

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • Které nespadají do cílové skupiny,
 • Pokud je naplněná kapacita. 

Forma služby:

 • Pobytová služba.

Zásady

 • všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem
 • všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem pracovníka charity, který na křesťanských základech formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům
 • zásada individuálního a rovného přístupu k uživatelům –  každý uživatelem je vnímán a přijímán jako originální osobnost a s každým je pracováno na základě jeho konkrétních potřeb a možností bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to jak se podílí na životě celé společnosti.
 • zásada svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci musí sám zvolit způsob řešení své situace. Pracovníci služby uživateli mohou pouze navrhnout či doporučit možná řešení s tím, že uživatele upozorní na eventuální důsledky jednání.
 • zásada mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání. Výjimku tvoří legislativní požadavky- OSPOD, soudy.

Podmínky pro poskytování služby

 • volná kapacita
 • vhodná cílová skupina

Služba je poskytována nepřetržitě na území města Osek. Cena za ubytování - 130 Kč/den.

 

Nabízené služby

 • ubytování ve 2 – 3 - 4 lůžkových pokojích. V případě volného místa, na jednom pokoji mohou být společně ubytováni manželé/ druh s družkou,
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Sponzoři a donátoři

„Sociální služba Azylový dům Osek je zapojena do projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“

add

 

MPSV Logo MPSV

KÚ Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MMR

Město Bílina Město Bílina

Město Teplice Město Teplice

Město Osek Město Osek

Město Košťany Košťany

Město Dubí Dubí

Město Hrob Hrob

Obec Zabrušany Obec Zabrušany

MAS Naděje MAS Naděje

Potravinová banka Potravinová banka v Ústeckém kraji