Evropské a zahraniční projekty

spolufin

Protidluhové poradenství Most, Chomutov, Litvínov, Duchcov

CZ.03.02.01/00/22_033/0000771

Doba realizace: 1.5.2023-30.04.2026

Výše podpory: 5.791.406,27 Kč

Místo realizace: Most, Chomutov, Litvínov, Duchcov

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na poskytování protidluhového poradenství na území měst Most, Chomutov, Litvínov a Duchcov. Tyto města v rámci Ústecko Chomutovské aglomerace mají vysokou míru zadlužení obyvatel a současní poskytovatelé protidluhového poradenství nejsou schopni uspokojit velkou poptávku cílových skupin po těchto službách. Ve všech zmíněných lokalitách budou odborní pracovníci klientům pomáhat řešit dluhy pomocí insolvenčních návrhů, splátkových kalendářů, odporů a dalších nástrojů dle potřeb.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je poskytnout cílovým skupinám individuální protidluhové poradenství na území měst Most, Chomutov, Litvínov a Duchcov. Zvýšit jejich finanční gramotnost, uplatnitelnost na trhu práce a sociální začlenění do společnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

nextnpoMŠMT

Podpora doučování žáků se sociálním znevýhodněním v kalendářním roce 2022

Název projektu: ZVLÁDNEME TO

Doba realizace: 1.5.2022 – 31.12.2022

 Realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.

Cílem projektu je podpora při vzdělávání 120 žáků z Mostecka, Chomutovska, Duchcovska, Janova, Zákup a Náhlova. Součástí projektu je motivace s rodičů k aktivní účasti na vzdělávání dítěte a spolupráce se školou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU_MMR

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017391

Doba realizace: 21.9.2021 – 31.12.2023

Celkové náklady projektu: 12 841 975,34Kč

Anotace projektu: Předmětem projektu je demolice stávajícího objektu, jehož technický stav a provozní charakteristiky jsou pro provoz NZDM zcela nevyhovující. Místo tohoto objektu bude vystavěn objekt zcela nový, respektující potřeby a požadavky, za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávající sociální služby a zkvalitnění materiálně technické základny žadatele v reakci na krizovou situaci v podobě COVID-19. Součástí projektu je i pořízení odpovídajícího vybavení nově vytvořených prostor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU_MMR

Moderní automobily pro Charitu Most

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017370

Doba realizace: 25.1.2022 – 31.7.2023

Celkové náklady projektu: 5 577 521,32Kč

Anotace projektu: Předmětem projektu je pořízení 4 elektromobilů (2 osobní vozy kategorie hatchback a 2 osobní dodávky, jedna s úpravou pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu) pro registrované sociální služby Charity Most, za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny v reakci na krizovou situaci v podobě COVID-19. Realizací projektu zároveň dojde ke zvýšení ochrany ŽP z důvodu využití vozidel na alternativní paliva.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU_MMRLOGO_png_MAS

Projekt:

ZKVALITNĚNÍ MOBILITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Je spolufinancován Evropskou unií

Reg.č.CZ.06.4.59/0.0/16_072/0016999

Předmětem projektu je pořízení 3 osobních automobilů (1 větší vícemístný vůz - osobní dodávka a 2 vozy kategorie SUV/crossover) pro užití pracovníky sociálních služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ID 5370162), Terénních programů (ID 7544686), Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (ID 1158642) a Pečovatelské služby (ID 5798742).

Doba realizace:  3.11.2021 - 30.6.2023

Celkové náklady projektu: 2 399 132,97 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norské fondy

Projekt je podpořen grantem z Norska v rámci Norských fondů částkou 6 621 722 Kč.

Centra pro děti v Chomutově, Jirkově, Duchcově a v Janově

Hlavním cílem projektu je poskytnout mimoškolní a volnočasové činnosti, motivovat a podporovat vzdělávání romských dětí, ve vstřícné a bezpečné atmosféře, prostřednictvím aktivit s výchovným, vzdělávacím a aktivizačním obsahem.

Primární cílovou skupinou jsou romské děti, žáci a studenti z Chomutova, Jirkova, Duchcova a Janova a jejich rodiče. Aktivity mohou využít i lidé ze spádových obcí.

Shrnutí projektu

Ve třech regionech Ústeckého kraje uskutečníme aktivity, které zmírní či eliminují nežádoucí jevy, plynoucí ze statutu sociálně vyloučené rodiny. Poskytneme romským dětem, předně ze sociálně vyloučených lokalit, podmínky pro škálu mimoškolních aktivit a podporu vzdělávání, které jsou pro ně ve stávajících socioekonomických podmínkách nedostupné. Vytvoříme prostor pro interkulturní dialog. Aktivity projektu jsou plánovány v obcích Chomutov a Jirkov, Duchcov, Janov u Litvínova, přičemž každá lokalita bude mít vlastní ráz provedení aktivit dle potřeb cílové skupiny.

 

 1. Na pomezí měst Chomutov a Jirkov v nízkoprahovém klubu Zahrada poskytneme prostor pro mimoškolní aktivity, doučování, školní přípravu, podporu při výběru sekundárního vzdělávání pro děti a mládež od 6 do 26 let věku. Srdcem klubu bude dětská hudební skupina, při níž se realizují nejen hudebně nadané děti při tvorbě hudebních klipů a přípravě koncertů.
 2. V Duchcově se specializujeme v oblasti mimoškolních aktivit na příměstské a pobytové tábory a výlety, koncipované formou zážitkové pedagogiky pro děti od 5 do 15 let. V oblasti vzdělávání nabídneme doučování, školní přípravu, podporu při výběru sekundárního vzdělávání terénní formou v domácím prostředí dítěte od 6 do 26 let.
 3. Centrum pro děti v Janově poskytuje dětem ze sociálně vyloučené lokality v předškolním věku přípravu na vstup do mateřské školy. Žákům a studentům nabízí motivační prázdninové programy, kterými přispívá k prevenci školní neúspěšnosti, a nabídneme účast na mimoškolních aktivitách.

Spolupráce/partneři projektu

Základní škola a Mateřská škola Litvínov – Janov

Základní umělecká škola F. L. Gassmanna, Most

Základní škola J. Pešaty, Duchcov

Sportovní základní škola Antonína Sochora, Duchcov

Kontaktní údaje

Manažeři projektu: 

Jindřiška Vojtková, DiS, tel. 775 713 932, vojtkova@charita-most.cz

Mgr. Alena Bartková, DiS., tel.: 775 713 304, abartkova@charita-most.cz

Vedoucí aktivit v lokalitě Chomutov, Jirkov

Bc. Kristián Drapák, tel.: 603 148 127, drapak@charita-most.cz,

Pod Břízami 5321, Chomutov 430 04

Vedoucí aktivit v lokalitě Janov:

Martina Bartková, DiS, tel.: 778 532 576, bartkova@charita-most.cz,

Janovská 122, Litvínov 8, 435 42

Vedoucí aktivit v lokalitě Duchcov:

Mgr. Lenka Podlogarová, tel.: 778 005 957, podlogarova@charita-most.cz (mimoškolní aktivity, příměstské a pobytové tábory a výlety), Osecká 794/1, Duchcov 419 01

Jindřiška Vojtková, DiS, tel. 775 713 932, vojtkova@charita-most.cz, (doučování, školní příprava, podpora při výběru sekundárního vzdělávání) Míru 14/1, Duchcov 419 01

 

English version

Centers for children in Chomutov, Jirkov, Duchcov and Janov

Project Summary

In three regions of the Ústí Region, we will carry out activities that will alleviate or eliminate undesirable phenomena resulting from the status of a socially excluded family. We will provide Roma children,from socially excluded localities,with conditions for a range of extracurricular activities and support for education that is inaccessible to them in the current socio-economic conditions. We will create a space for intercultural dialogue.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eu cr
Pořízení elektromobilů pro sociální služby Charity Most

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016645

Doba realizace: 14.7.2021 – 31.12.2022

Celkové náklady projektu: 6 858 050,00Kč

Anotace projektu: Předmětem projektu je pořízení šesti elektromobilů pro registrované sociální služby Charity Most, za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny v reakci na krizovou situaci v podobě COVID-19. Realizací projektu zároveň dojde ke zvýšení ochrany ŽP v důsledku využívání vozidel na alternativní paliva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

grants

Od 1. 11. 2021 začala Charita Most realizovat nový projekt „Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě“. Jedná se o projekt realizovaný v rámci finančních mechanismů Norských fondů 20014 – 2021 z programu LP – Program Lidská práva a jeho realizace potrvá dva a půl roku. Celková podpora projektu je: 8 118 597,00Kč.

V rámci projektu budou využívány dva byty, z nichž jeden bude sloužit jako krizový (krátkodobý) a druhý startovací (střednědobý). Jeden byt bude koupen z prostředků projektu a také bude z těchto prostředků zrekonstruován a opraven.

 Dále bude v projektu zřízeno poradenské místo, kde budou dvě sociální pracovnice pomáhat obětem domácího násilí řešit jejich situaci. Obrátit se na ně můžou nejenom samotné oběti, ale také jejich blízké osoby. Cílovou skupinou jsou nejenom ženy, ale také muži, či senioři, kteří tuto obtížnou situaci prožívají.

Součástí odborného týmu je také právnička, která bude pomáhat obětem ve složitějších situacích nebo při zastupování na polici či u soudu.

Součástí projektu je také vzdělávání pro sociální pracovníky jak z neziskovek, tak z obcí a setkávání interdisciplinárního týmu.

Since November 1st 2021, Caritas Most has started to implement a new project „Centre for Victims of Domestic Violence in Most“. The project is supported by the financial mechanism of the Norway Grants 2014 – 2021 under the Human Rights programme and its implementation will take two and half years. The total support of the project is: CZK 8 118 597,00.

Two apartments will be used. One of them will serve as „apartment for crisis situations“  (short-term) and the other one as a "starter" (medium-term). Purchase, repair and renovation one of the apartments will be funded by the Human Rights programme.

A counseling center will also be set up under the programme. Two social workers will help to solve situation of victims of domestic violence. Not only the victims themselves but also their loved ones can turn to them. The target group is not only women, but also men or seniors who can experience this difficult situation.

The counseling professional team also includes a lawyer who will help victims in more difficult situation or with representing them on the police or in court.

An integral part of the project is also education for social workers from non profit organisations and municipalities and meetings of the interdisciplinary team.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

eu cr

PROSTORY PRO SOVIČKU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010482

Doba realizace: 1.9.2018 – 31.7.2020

Anotace projektu: Cílem projektu byl odkup a částečná rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sovička, které se nachází v blízkosti dvou sociálně deprivovaných lokalit v Mostě. Jedná se o nebytový prostor, který je jako NZDM využíván již 15 let a i v současné době ho děti pravidelně navštěvují. Bývalý vlastník objekt prodal, a proto jsme ho odkoupili a částečně zrekonstruovali a zmodernizovali a tím zvýšili kvalitu poskytovaných služeb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eu cr

PROJEKT: CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi. Výsledkem projektu bude vznik centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž nárokům kladeným příslušnými předpisy a dokumenty.

Výsledkem projektu bude vznik centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladeným příslušnou legislativou.

Dílčí cíle:

 • zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;
 • vybudování odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty
 • zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. Století;
 • odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti;
 • zvýšení zaměstnanosti.

 

Předpokládaná doba realizace projektu:                                                              20. 1. 2016 – 30. 4. 2019  

Celkové náklady:                                                                                                                    13 735 973,-Kč

Číslo projektu:                                                                                       CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002138

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POMOC CHOMUTOVSKÝM OBČANŮM

EU

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007764

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 28. 2. 2021

Výše podpory: 19 219 785,- Kč

Místo realizace: Chomutov

Anotace projektu

Prostřednictvím sociálních služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Odborného sociálního poradenství, Terénních programů a fakultativních činností Protidluhového poradenství, klubu pro mládež "Bulleteen", Cyklu seminářů a Tréninkového zaměstnání, chceme v Chomutově uživatelům předat znalosti a dovednosti, které jim pomohou zvládat nepříznivé životní situace a přispějí k sociálnímu začlenění.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zmírnění dopadu sociálního vyloučení a podpora sociálního začlenění osob z CS. Zlepšení kvality života CS předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnění lepší orientace v jejich sociálním prostředí a vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální služby a navazující programy jsou v klíčových aktivitách nastaveny tak, aby podchytili sociálně vyloučené a ohrožené v širokém pásmu dospívajících a dospělých osob, a umožnili jim využití dle akutních potřeb, zprostředkovali významné informace a nabídli vhodná řešení a činnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

V JIRKOVĚ

EU

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011553

Doba realizace: 1. 8. 2019 - 28. 2. 2022

Výše podpory: 19 219 785,- Kč

Místo realizace: Jirkov

Anotace projektu:

Prostřednictvím Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jirkově chceme zmírnit dopady sociálního vyloučení v rodinách s dětmi, které se ocitly v dlouhodobé krizové sociální situaci, kterou nedokáží bez pomoci překonat. Sociální služba navýšená o dva pracovníky bude primárně zaměřena na rodiny SVL města Jirkova a tvorbu podmínek pro aktivní řešení nepříznivé situace. Za dobu realizace projekt podpoří 94 osob ve věku 15 - 64 let.

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu aktivizace osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k řešení vlastní nepříznivé sociální situace, prostřednictvím navýšení kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Dílčí cíle projektu:

 • zvládnout péči o děti a zajistit jim řádnou výchovu a přiměřené vzdělávání, což minimalizuje ohrožení odebrání dítěte do náhradní péče a zajistí, aby vyrůstali v bezpečném a podnětném prostředí;
 • nalézt přiměřené a stabilní bydlení, případně stabilizovat stávající;
 • nalézt zaměstnání, které pokryje potřeby rodiny;
 • aktivně řešit dluhy;
 • zlepšit vztahy v rodině a se sousedy;
 • zlepšit komunikaci se školami a úřady.

Realizovaná aktivita:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, registrovaná sociální služba dle zákona108/2006 sb., § 65. Navýšení kapacity o 2,0 úvazku. Podpora je orientována na existenční, sociální a výchovné problémy rodinám SVL. Služba je poskytována předně terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů v domácnosti nebo doprovodem za vyřizováním úředních záležitostí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU + MMRMAS Naděje

Dětská skupina „Pastelka“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt Pastelka je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím MAS Naděje Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.

Projekt byl podpořen ve výši 2 366 280 korun českých.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016968.

Doba realizace projektu: 01. 09. 2020 – 31. 12. 2022

Popis služby:

Poskytnout rodičům pomoc, při návrtu na trh práce. Rodiče, kteří hledají zaměstnání, věnují se přípravě na pracovní proces, případně nastoupili do zaměstnání a nemají možnost umístiti dítě do mateřské školy (např. z důvodu nízkého věku dítěte, kapacitních důvodů, rodič má adresu trvalého bydliště mimo spádovou oblast, nevyhovuje režim zařízení) nebo nemají jinou alternativní možnost ohlídání dítěte. Malý kolektiv dětí umožňuje individuální přístup a možnost umístění i těch nejmenších. Realizací aktivity nabízí službu péče o dítě od 1 do 6ti let věku dítěte.

Cíle služby:

 • zajistit rodičům alternativní bezpečnou službu péče o předškolní děti
 • pomoci jim vrátit se zpět na trh práce
 • pomoci jim dále se vzdělávat, navštěvovat rekvalifikační kurzy, doplnit si řidičské oprávnění
 • možnost zařídit si OSVČ

Cílová skupina:

 • Osoby pečující o děti. Tj. rodiče dětí předškolního veku v rozpětí 1 – 6 let.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU + MMR

Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785

Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu jsou dílčí stavební úpravy v objektech Centra Rodiny v tísni a azylových domech v Oseku a Duchcově a pořízení vybavení soc. služeb (nábytek, postele apod.), a to za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny žadatele.

Prostřednictvím projektu jsou podpořeny vybrané sociální služby:

 • Centrum rodina v tísni, Osek
 • Azylový dům, Osek
 • Azylový dům, Duchcov
 • Noclehárna Duchcov

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dětská skupina „Pastelka“

  

EU MAS Naděje MMR

   

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt Pastelka je spolufinancován Evropskou uniíí, prostřednictvím MAS Naděje Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.

Projekt byl podpořen ve výši 1 600 000 korun českých.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009051.

Popis služby:

Poskytnout rodičům pomoc, při návrtu na trh práce. Rodiče, kteří hledají zaměstnání, věnují se přípravě na pracovní proces, případně nastoupili do zaměstnání a nemají možnost umístiti dítě do mateřské školy (např. z důvodu nízkého věku dítěte, kapacitních důvodů, rodič má adresu trvalého bydliště mimo spádovou oblast, nevyhovuje režim zařízení) nebo nemají jinou alternativní možnost ohlídání dítěte. Malý kolektiv dětí umožňuje individuální přístup a možnost umístění i těch nejmenších. Realizací aktivity nabízí službu péče o dítě od 1 do 6ti let věku dítěte.

Cíle služby:

 • zajistit rodičům alternativní bezpečnou službu péče o předškolní děti
 • pomoci jim vrátit se zpět na trh práce
 • pomoci jim dále se vzdělávat, navštěvovat rekvalifikační kurzy, doplnit si řidičské oprávnění
 • možnost zařídit si OSVČ

Cílová skupina:

 • Osoby pečující o děti. Tj. rodiče dětí předškolního veku v rozpětí 1 – 6 let.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------