Evropské a zahraniční projekty

eu cr

PROSTORY PRO SOVIČKU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010482

Doba realizace: 1.9.2018 – 31.7.2020

Anotace projektu: Cílem projektu byl odkup a částečná rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sovička, které se nachází v blízkosti dvou sociálně deprivovaných lokalit v Mostě. Jedná se o nebytový prostor, který je jako NZDM využíván již 15 let a i v současné době ho děti pravidelně navštěvují. Bývalý vlastník objekt prodal, a proto jsme ho odkoupili a částečně zrekonstruovali a zmodernizovali a tím zvýšili kvalitu poskytovaných služeb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eu cr

PROJEKT: CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi. Výsledkem projektu bude vznik centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž nárokům kladeným příslušnými předpisy a dokumenty.

Výsledkem projektu bude vznik centra skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídajícího nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladeným příslušnou legislativou.

Dílčí cíle:

 • zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených;
 • vybudování odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty
 • zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. Století;
 • odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti;
 • zvýšení zaměstnanosti.

 

Předpokládaná doba realizace projektu:                                                              20. 1. 2016 – 30. 4. 2019  

Celkové náklady:                                                                                                                    13 735 973,-Kč

Číslo projektu:                                                                                       CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002138

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POMOC CHOMUTOVSKÝM OBČANŮM

EU

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007764

Doba realizace: 1. 1. 2018 - 28. 2. 2021

Výše podpory: 19 219 785,- Kč

Místo realizace: Chomutov

Anotace projektu

Prostřednictvím sociálních služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Odborného sociálního poradenství, Terénních programů a fakultativních činností Protidluhového poradenství, klubu pro mládež "Bulleteen", Cyklu seminářů a Tréninkového zaměstnání, chceme v Chomutově uživatelům předat znalosti a dovednosti, které jim pomohou zvládat nepříznivé životní situace a přispějí k sociálnímu začlenění.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zmírnění dopadu sociálního vyloučení a podpora sociálního začlenění osob z CS. Zlepšení kvality života CS předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnění lepší orientace v jejich sociálním prostředí a vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální služby a navazující programy jsou v klíčových aktivitách nastaveny tak, aby podchytili sociálně vyloučené a ohrožené v širokém pásmu dospívajících a dospělých osob, a umožnili jim využití dle akutních potřeb, zprostředkovali významné informace a nabídli vhodná řešení a činnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

V JIRKOVĚ

EU

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011553

Doba realizace: 1. 8. 2019 - 31. 12. 2021

Výše podpory: 19 219 785,- Kč

Místo realizace: Jirkov

Anotace projektu:

Prostřednictvím Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jirkově chceme zmírnit dopady sociálního vyloučení v rodinách s dětmi, které se ocitly v dlouhodobé krizové sociální situaci, kterou nedokáží bez pomoci překonat. Sociální služba navýšená o dva pracovníky bude primárně zaměřena na rodiny SVL města Jirkova a tvorbu podmínek pro aktivní řešení nepříznivé situace. Za dobu realizace projekt podpoří 94 osob ve věku 15 - 64 let.

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu aktivizace osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k řešení vlastní nepříznivé sociální situace, prostřednictvím navýšení kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Dílčí cíle projektu:

 • zvládnout péči o děti a zajistit jim řádnou výchovu a přiměřené vzdělávání, což minimalizuje ohrožení odebrání dítěte do náhradní péče a zajistí, aby vyrůstali v bezpečném a podnětném prostředí;
 • nalézt přiměřené a stabilní bydlení, případně stabilizovat stávající;
 • nalézt zaměstnání, které pokryje potřeby rodiny;
 • aktivně řešit dluhy;
 • zlepšit vztahy v rodině a se sousedy;
 • zlepšit komunikaci se školami a úřady.

Realizovaná aktivita:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, registrovaná sociální služba dle zákona108/2006 sb., § 65. Navýšení kapacity o 2,0 úvazku. Podpora je orientována na existenční, sociální a výchovné problémy rodinám SVL. Služba je poskytována předně terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů v domácnosti nebo doprovodem za vyřizováním úředních záležitostí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU + MMRMAS Naděje

Dětská skupina „Pastelka“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt Pastelka je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím MAS Naděje Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.

Projekt byl podpořen ve výši 2 366 280 korun českých.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016968.

Doba realizace projektu: 01. 09. 2020 – 31. 12. 2022

Popis služby:

Poskytnout rodičům pomoc, při návrtu na trh práce. Rodiče, kteří hledají zaměstnání, věnují se přípravě na pracovní proces, případně nastoupili do zaměstnání a nemají možnost umístiti dítě do mateřské školy (např. z důvodu nízkého věku dítěte, kapacitních důvodů, rodič má adresu trvalého bydliště mimo spádovou oblast, nevyhovuje režim zařízení) nebo nemají jinou alternativní možnost ohlídání dítěte. Malý kolektiv dětí umožňuje individuální přístup a možnost umístění i těch nejmenších. Realizací aktivity nabízí službu péče o dítě od 1 do 6ti let věku dítěte.

Cíle služby:

 • zajistit rodičům alternativní bezpečnou službu péče o předškolní děti
 • pomoci jim vrátit se zpět na trh práce
 • pomoci jim dále se vzdělávat, navštěvovat rekvalifikační kurzy, doplnit si řidičské oprávnění
 • možnost zařídit si OSVČ

Cílová skupina:

 • Osoby pečující o děti. Tj. rodiče dětí předškolního veku v rozpětí 1 – 6 let.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU + MMR

Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785

Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu jsou dílčí stavební úpravy v objektech Centra Rodiny v tísni a azylových domech v Oseku a Duchcově a pořízení vybavení soc. služeb (nábytek, postele apod.), a to za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny žadatele.

Prostřednictvím projektu jsou podpořeny vybrané sociální služby:

 • Centrum rodina v tísni, Osek
 • Azylový dům, Osek
 • Azylový dům, Duchcov
 • Noclehárna Duchcov

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dětská skupina „Pastelka“

  

EU MAS Naděje MMR

   

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt Pastelka je spolufinancován Evropskou uniíí, prostřednictvím MAS Naděje Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.

Projekt byl podpořen ve výši 1 600 000 korun českých.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009051.

Popis služby:

Poskytnout rodičům pomoc, při návrtu na trh práce. Rodiče, kteří hledají zaměstnání, věnují se přípravě na pracovní proces, případně nastoupili do zaměstnání a nemají možnost umístiti dítě do mateřské školy (např. z důvodu nízkého věku dítěte, kapacitních důvodů, rodič má adresu trvalého bydliště mimo spádovou oblast, nevyhovuje režim zařízení) nebo nemají jinou alternativní možnost ohlídání dítěte. Malý kolektiv dětí umožňuje individuální přístup a možnost umístění i těch nejmenších. Realizací aktivity nabízí službu péče o dítě od 1 do 6ti let věku dítěte.

Cíle služby:

 • zajistit rodičům alternativní bezpečnou službu péče o předškolní děti
 • pomoci jim vrátit se zpět na trh práce
 • pomoci jim dále se vzdělávat, navštěvovat rekvalifikační kurzy, doplnit si řidičské oprávnění
 • možnost zařídit si OSVČ

Cílová skupina:

 • Osoby pečující o děti. Tj. rodiče dětí předškolního veku v rozpětí 1 – 6 let.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------