Adresář

Duchcov- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka

Tel.: 778 005 957, 778 545 681
Osecká 794/1, Duchcov, 419 01
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Podlogarová - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Charita Most provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Zastávka“ od ledna 2015.

Poslání služby

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zastávka je dětem ve věku 6 – 15 let
nabídnout bezpečný prostor pro trávení svého volného času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl a hodnoty, dle jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina

Naše služby jsou určeny dětem a mládeži ve věku od 6 – 15 let, jenž pocházejí z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí a jsou svou adresou či z jiných důvodů sociálně znevýhodněny.

Principy poskytovaných služeb:

 1. dobrovolnost – do služby vstupují obě strany dobrovolně, uživatel ji může ukončit kdykoliv bez udání důvodů, poskytovatel může službu ukončit pouze za podmínek stanovených ve standardu č. 3 a 4.
 2. nezávislost – poskytovatelem služby je nestátní nezisková organizace, apolitická, základním principem poskytování služby je podpora samostatnosti, svobodného rozhodování a nezávislosti uživatele;
 3. nízkoprahovost- služba je realizovaná tak, aby byla umožněna její maximální dostupnost- snaží se odstranit časové, prostorové, psychosociální a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině vstupu do prostoru zařízení či využití poskytovaných služeb. Součástí principu nízkoprahovosti je i možnost uživatele využívat služeb anonymně, tedy bez uvedení jména a jiných osobních údajů.
 4. bezplatnost – služba je uživateli poskytována bez úhrady;
 5. otevřenost – služba je transparentní vůči uživatelům, zájemcům o službu, veřejnosti
  i dalším organizacím;
 6. individuální přístup – ke každému uživateli se přistupuje dle jeho individuální životní situace a potřeby;
 7. respektování důstojnosti uživatele – s uživatelem jednáme jako s rovnocenným partnerem, respektujeme jeho hodnotu, respektujeme rozhodnutí uživatele ohledně způsobu řešení jeho situace.

 

Okamžitá kapacita zařízení: 30 uživatelů

Cíle

 • vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či skupin dětí v jejich přirozeném prostředí;
 • poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele k trávení svého volného času a realizování společensky přijatelných volnočasových aktivit;
 • snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících ze životního způsobu, konfliktního chování a způsobů, jimiž uspokojují své potřeby a naplňují cíle;
 • pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání a podporou při vzdělávání;
 • vytvářet dětem lepší podmínky k uplatnění ve společnosti a přispívat k tomu, aby měly ve svém životě rovnocenné podmínky, stejně jako jejich jiní vrstevníci.

Provozní doba

Po - Pá   13:00 h. - 18:00 h.          

Poskytované služby

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 •  sociálně terapeutické činnosti;
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba je poskytována BEZPLATNĚ

Sponzoři a donátoři

MPSV Logo MPSV

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Město Duchcov Město Duchcov

Nadační fond Albert Nadační fond Albert

Úřad práce 5

Severočeská vodárenská společnost 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilita

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bank NROS- RAIFFKA

 

Výzva: Raiffka pomáhá- Interní grant

Název projektu: Vzdělání pro všechny

Anotace: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka v Duchcově (Charita Most) pomáhá od března roku 2020 sociálně znevýhodněným dětem, které nemají přístup k počítačové technice a potřebují se připravovat na distanční výuku. Umožňujeme dětem, aby se mohly v zařízení účastnit online výuky, tiskneme zadání domácích úkolů, pomáháme s domácími úkoly, které následně odesíláme. Pro lepší péči spolupracujeme se základními školami v Duchcově, abychom zajistili co nejlepší péči pro co nejvíce dětí. Nyní dochází do NZDM 18 dětí na online výuku a 22 dětem pomáháme s domácími úkoly a doučováním. Rozšířili jsme nadále místa v předškolním klubu, abychom zajistili vzdělání i pro 5leté děti, které nemohly docházet do mateřských škol. Během projektu chceme pomoci vyrovnávat u dětí propady ve vzdělání, aby se snížilo riziko selhávání ve škole. 

Cíl projektu: Cílem projektu je podpořit sociálně znevýhodněné děti, které vlivem covidové pandemie, měli ztížené podmínky pro vzdělávání. 

Věk cílové skupiny: 3 – 15 let

Velikost cílové skupiny: 40 dětí

Projekt podpořen částkou: 50 000 Kč

Závěrečná zpráva

Věk podpořen cílové skupiny: 6 – 15 let

Velikost podpořené cílové skupiny:

Shrnutí: Díky podpoře projektu jsme mohli podpořit během distanční výuky 48 dětí. Děti se měly možnost připojit k online výuce díky dostatečnému počtu NTB a PC, vypracovaly si u nás domácí úkoly a účastnily se doučování na vyrovnání rozdílů. Během školní roku na dílnu školní příprava docházelo celkem 79 dětí. Děti využívaly školní přípravu po celý rok a pomáhali jim pracovníci NZDM Zastávka a asistenti.

 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Lenka Podlogarová - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Bc. Nikola Prochová - sociální pracovník
Bc. Veronika Veselá - pracovník v sociálních službách
Kristýna Michálková - pracovník v sociálních službách
Petra Slámová - pracovník v sociálních službách