Adresář

Most- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička

Tel.: 775 713 300
Petra Jilemnického 2459, Most, 434 01
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

 

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sovička je vynaložit veškeré úsilí a snahu k pozitivnímu ovlivňování postojů, chování a posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností docházejících dětí a mládeže. Zařízení nabízí bezpečný, přátelský a chráněný prostor ke smysluplnému trávení volného času.

Cíle

 • Vytvářet dětem lepší podmínky k uplatnění ve společnosti a přispívat k tomu, aby měly ve svém životě rovnocenné podmínky, stejně jako jejich jiní vrstevníci
 • Poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele k trávení svého volného času a realizování společensky přijatelných volnočasových aktivit
 • Předcházet nebo snížit sociální nebo zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů cílové skupiny
 • Prostřednictvím nabízených aktivit napomoci lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 
 • Vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • Podporovat aktivní zapojení uživatelů do pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé životní a sociální situace a zvyšování jejich sociálních dovedností
 • Přispět ke zlepšení školní docházky dětí a ke zlepšení jejich výsledků ve škole
 • Připravovat děti pravidelně připravovaly na výuku a prohlubovaly své znalosti a dovednosti, upevňovaly dobré společenské návyky, zlepšovaly své komunikační schopnosti

Cílová skupina

Naše služby jsou určeny dětem a mládeži ve věku od 6 – 15 let, jenž pocházejí z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí a jsou svou adresou či z jiných důvodů sociálně znevýhodněny.

Zásady

 • Zásada nízkoprahovosti
 • Zásada individuálního přístupu
 • Zásada bezpečí
 • Zásada respektování volby uživatele
 • Zásada dobrovolnosti
 • Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot
Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků a Etickým kodexem charitního pracovníka.

Otevírací doba

 • Pondělí až pátek od 12:00 do 17:00

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je max. 15 uživatelů.

Poskytované služby

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pobyt v zařízení, doučování, preventivní aktivity, volnočasové aktivity v klubu (řízené a neřízené, zážitkové aktivity, rozvoj specifických dovedností,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - návštěva kulturních, sportovních a jiných společenských institucí, návštěva zařízení jiných sociálních služeb, projekt „Pomáhá nám pomáhat“ – uživatelé se podílejí na kulturním životě města, pracovní terapie, skupinová práce,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů.

Sponzoři a donátoři

 • MPSV
 • Krajský úřad Ústeckého kraje 
 • Město Most
 • Pekařství Oertelt
 • Anonymní dárci

Organizace

Seznam lidí

Olga Ulrichová - vedoucí zařízení
Zuzana Sloupová, DiS. - sociální pracovník
Martina Vorálková - pracovník v sociálních službách
Václava Pobudová - pracovník v sociálních službách
Jana Kalvinová - finanční manažer