Adresář

Osek- Azylový dům pro matky s dětmi - Centrum Rodina v tísni

Tel.: 417 530 813, 778 532 956
Husova 305, Osek, 417 05
Vedoucí služby: Mgr. Anna - Marie Nikolova - vedoucí sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Oblastní charita Most provozuje od roku 2006 sociální službu Azylový dům pro matky s dětmi v tísni.

Poslání

Posláním azylového domu Centrum „Rodina v tísni“ je poskytnutí nabízených činností a to včetně ubytování na přechodnou dobu. Pro zlepšení sociální situace uživatelek je využíváno individuálního plánování vycházejícího z potřeb a možností každé uživatelky. Individuální plánování vede k znovuzačlenění uživatelek do společnosti, kde je matka schopna zajistit řádnou péči o své děti, čímž pak rodina vede plnohodnotný rodinný život. Hlavním posláním služby je dopomoci se vlastního bydlení, aby fungoval každodenní život a opětovně se uživatelka s dětmi neocitala v nevyhovující sociální situaci. Během poskytování našich služeb dbáme na to, abychom uživatelkám poskytovaly možnost volby prostřednictvím nabízení možností řešení daných situací.

Cíle

 • Uživatelka, která se stabilizuje, aby neřešila akutní existenční krizi.
 • Uživatelka, která samostatně zvládá zajistit péči o rodinu v oblasti hygieny a stravy. 
 • Uživatelka, která samostatně zvládá plnit své každodenní povinnosti.
 • Uživatelka, která umí využívat běžně dostupných zdrojů ze svého okolí, aby sobě a své rodině zajistila  každodenní život a začlenila se tak do společnosti.
 • Uživatelka, která samostatně řeší svou sociální situaci.
 • Uživatelka, která se orientuje ve svých právech a povinnostech.

Cílová skupina

Do cílové skupiny patří matky ve věku od 18 let s nezletilými dětmi, těhotné ženy, osoby ženského pohlaví pečující o nezaopatřené a nezletilé děti bez ohledu na věku, péče 3. osoby ženského pohlaví pečující o nezletilé či nezaopatřené děti, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Okruhy osob, pro které je sociální služba určena, jsou osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Tomu se rozumí, že došlo např. ke (ztrátě bydlení, nebo je osobou v krizové situaci = oběť domácího násilí, u které může být tíživá situace řešena bez zásahu krizového centra) a tato osoba není schopna řešit situaci vlastními silami nebo s pomocí svých blízkých.

Nabízené služby

 • Poskytnutí ubytování
 • Ubytování ve 2-3-4 lůžkových pokojích – kapacita domu (30 lůžek)
 • Celodenní pobyt
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zajištění stravy (podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve společné kuchyňce)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Poradenství v obecném sociálním rámci
 • Zprostředkování navazujících služeb
 • Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob včetně uplatňování zákonných nároků pohledávek
 • Podpora při výběru a orientaci v dalších (i navazujících) službách
 • Pomoc v orientaci dnešní legislativy (kde se nachází úřad práce, kde se vyřizují dávky DSSP a HN, kde je odbor sociálně – právní ochrany dětí)
 • Podpora při sestavení domácího rozpočtu
 • Podpora při sestavení příjmů a výdajů rodiny, podpora při hospodaření (finanční semináře, triky supermarketů, pomoc při sestavení rozpočtového modulu, jak zacházet správně s penězi, jak spořit osobní finance, jak si poradit v oblasti ochrany spotřebitele)
 • Podpora při hledání vhodného bydlení (internet, inzerce) - poradenství v oblasti smluvních nájemních vztahů, podpora při konzultaci s potencionálním pronajímatelem

Délka pobytu

Dle zákona č. 108/2006 Sb. jsou služby azylového domu zpravidla poskytovány po dobu jednoho roku.

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Podmínky pro poskytování služby

Volná kapacita, vhodná cílová skupina

Cena

matka 140 Kč/den
dítě 90 Kč/den

Sponzoři a donátoři

Sociální služba "Azylový dům pro matky s dětmi- Centrum pro matky s dětmi" je zapojena do projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5

Plakát A3)

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí mpsv

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Město Osek Město Osek

Město Most Město Most

Město Duchcov Město Duchcov

Město Teplice Město Teplice

Město Bílina Město Bílina

Obec Braňany Obec Braňany

Město Háj u Duchcova Háj u Duchcova

MAS Naděje MAS Naděje

Nadace Terezy Maxové NTMd_logo-RGB-nové

CitiBank citi Bank

ITI ÚCHA logo_iti-ucha

 ICF  ICF_CzechRepublicCC_Horizontal_FullColor

 

Projekt KVALITA A PRODUKTIVITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008392

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 9. 2019
Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a rozšíření materiálně-technické základny.

Projekt KVALITNÍMI SLUŽBAMI K ÚSPĚŠNÉ SOCIÁLNÍ INKLUZI
Reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008447

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 7. 2019
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny.

Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785

Je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.

 

Organizace

Seznam lidí

Bc. Nikola Jirotková, DiS. - sociální pracovník- mateřská dovolená
Mgr. Anna - Marie Nikolova - vedoucí sociální pracovník
Petra Čecháková, DiS. - sociální pracovník
Yveta Pellová - pracovník v sociálních službách
Lenka Rousová - pracovník v sociálních službách
Petra Schmutzová - pracovník v sociálních službách
Kateřina Šťastná - pracovník v sociálních službách
Tereza Nikolova - pracovník v soc. službách- střídač