Adresář

Duchcov- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tel.: 778 005 958, 725 394 637
Míru 14/1, Duchcov, 419 01
Vedoucí služby: Jindřiška Vojtková, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Poslání 

Jsme terénní sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.

Cíle

Obecným cílem služby je zejména pomoc cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Pozornost je věnována všem členům rodiny na základě jejich individuálních potřeb a možností.

Specifické cíle
 • Posilování rodičovských kompetencí.
 • Prevence sociálního vyloučení rodičů i dětí.
 • Zabezpečení vhodného prostředí pro výchovu dítěte.
 • Cílená prevence v rodinách zabraňující přeřazování dětí do speciálních škol a předčasných opouštění ZŠ. Zajištění vhodného a plnohodnotného vzdělávání dětí.
 • Naučit rodiče trávit s dětmi čas při učení a společném efektivním trávení volného času.
 • Podpořit a naučit dospělé jedince v rodině, aby samostatně vyřizovali osobní záležitosti a uplatňovali své kompetence v nejvyšší možné míře.     
 • Pomoc zachovat celistvost rodin (při dohledu Orgánu sociálně právní ochrany dětí)
 • Vytvářet veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče s dětmi.

Způsob poskytování služby

Terénní sociální práce v domácnostech rodin a mimo domácnost při doprovodu uživatele k vyřizování osobních a úředních záležitostí (doprovod do škol, na úřady, k lékaři, apod.), a ambulantní část v kontaktním místě služby dle potřeby uživatele (např. pro zpracování žádostí a jiné korespondence nebo nelze-li službu poskytnout v domácnosti.

Poskytujeme

 • Terénní sociální práci.
 •  Základní sociální poradenství.
 • Podpora a nácvik sociálních kompetencí.
 • Poradenství a asistenci při vyřizování úředních záležitostí.
 • Motivace a cílené vedení k plnění rodičovských kompetencí.
 • Výchovně vzdělávací činnosti.
 • Nácvik pracovně výchovné činnosti a volnočasových aktivit
 • Nácvik společné školní přípravy dětí.
 • Podpora a nácvik vedení hospodaření a udržování domácnosti.
 • Sociálně aktivizační činnosti.
 • Vzdělávání formou interaktivních skupinových aktivit.
 • Doplňkové aktivity (potravinová banka, charitní šatník)

Cílová skupina

 • Rodiny s dětmi (včetně neúplných), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a bydlí v působišti služby.
 • Okamžitá kapacita: 2 uživatelé
Služba není poskytována osobám, které nenaplňují kritéria cílové skupiny – nejsou indikovány pro poskytování sociální služby.
Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba

Po - Pá           8:00 h. – 16:00 h.

Sponzoři a donátoři

Město Duchcov Město Duchcov

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Úřad práce České republiky Úřad práce ČR

EU + MMR        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mobilita

                                                            

Organizace

Seznam lidí

Jindřiška Vojtková, DiS. - vedoucí služby
Michaela Vondrová, DiS. - sociální pracovník
Karin Škardová - pracovník v sociálních službách