Adresář

Liberecko- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zákupy

Tel.: 775 713 302
Mimoňská 203, Zákupy, 471 23
Vedoucí služby: Bc. Michaela Lochmanová, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby v krizi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zákupák je dětem ve věku 6 – 15 let a mládeži ve věku 16 – 26 let nabízet bezpečný prostor pro trávení svého volného času, poskytovat informace, pomoc a podporu v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.) a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cíle

 • vyhledávání znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či skupin dětí a mládeže v jejich přirozeném prostředí a vztazích,
 • aktivizace k prosociálním činnostem a plnění životních úkolů a každodenních povinností,
 • minimalizace rizik sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře, či neorganizované skupině,
 • snižování bezprostředních sociálních rizik vyplývajících ze životního způsobu, konfliktního chování a způsobů, jimiž uspokojují své potřeby a naplňují cíle,
 • pomoc při zvládání nepříznivých životních událostí a přijetí důsledků rizikového chování,
 • pomoc při zlepšování prospěchu ve škole vytvářením vhodných podmínek pro vzdělávání a podporou při vzdělávání,
 • pomoc při zlepšování osobnostních a motorických, psychických a sociálních dovedností pomocí pracovně výchovné činnosti, nácvikem těchto dovedností a zajištěním podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • poradenským a podpůrným charakterem služby vytvářet dětem a mládeži rovnocenné podmínky k uplatnění ve společnosti s ostatními.

Cílová skupina

Děti, mládež a mladí dospělí ve věkové skupině 6 – 26 let zažívající nepříznivé sociální situace jako jsou:

 • problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost, dluhová problematika, problémy s chováním ve školských zařízeních),
 • problémy souvisejí s nenaplněním základních potřeb – finanční nouze rodiny a s tím související materiální nedostatky (uživatelé služby mají hlad, nemají dostatek vhodného oblečení např. s ohledem na roční období) jejichž důsledkem může být nepřijetí ze strany okolí, neúspěchy v sociální interakci s vrstevníky,
 • problémy související se způsobem života rodiny (závislost rodiny na sociálních dávkách, dlouhodobá nezaměstnanost rodinných příslušníků, nízké vzdělání rodičů uživatelů služby, bydlení rodiny v nevyhovujících podmínkách, mnohočetnost rodin a s tím související zmenšení osobního prostoru uživatele a nedostatečná pozornost věnovaná jednotlivci – dítěti např. při jeho vzdělávání nebo osobnostním rozvoji, odlišné normy chování rodiny),
 • problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci, dlouhodobá nezaměstnanost rodinných příslušníků mající vliv na uživatele služeb),
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s rodiči, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama, nepřijetí ze strany okolí),
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné tvrdé drogy, patologické hráčství),
 • problémy se zákonem a společenskými normami (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, nízká finanční gramotnost),
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času).

V letošním roce 2022 je služba realizována za finanční podpory dotací na realizaci sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí přerozdělovaných Libereckým krajem.

V roce 2021 byla služba realizována za finanční podpory dotací na realizaci sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí přerozdělovaných Libereckým krajem a také ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje a jeho dotačního fondu na podporu sociálních služeb.

V roce 2020 byl provoz služby podpořen z dotačního fondu Krajského úřadu Liberckého kraje a dále z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí přerozdělovaných krajským úřadem Libereckého.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Michaela Lochmanová, DiS. - vedoucí služby
Bc. Světlana Šafránková - sociální pracovník
Miroslava Havlíčková - pracovník v sociálních službách