Adresář

Litvínov - Asistenční centrum v Janově

Tel.: 778 719 312
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42
Vedoucí služby: Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE
Oficiální informační leták projektu: Asistenční centrum v Janově IL.pdf

Poslání

Účelem projektu je realizace preventivních programů zmocnit znevýhodněné osoby k řešení problémů jak vlastních, tak problémů komunity s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Zároveň také posílit postavení osob cílové skupiny ve společnosti a podpořit jejich účast na rozhodování.

Cíle                

Hlavním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Dílčím cílem projektu je nalezení efektivnější cesty k řešení situace našich klientů využívající principy komunitní práce ve vyloučené lokalitě. Poskytnout osobám cílové skupiny (dospělí i děti) podporu a pomoc k získávání dovedností řešit svou situaci vlastními silami nebo s podporou zaměstnanců projektu, či společným úsilím dané komunity.
Usilujeme o to, aby uživatelé pocítili, že mohou tvořit a alespoň z části ovlivnit to, co se v jejich okolí děje.

Konkrétně se nám jedná o:

 • aktivně přispět ke zlepšení situace v lokalitě
 • zdokonalit praktické dovednosti
 • zvětšit kompetence jednotlivce
 • posílení sebevědomí
 • zlepšení komunikační schopnosti a sociální mobility
 • čerpání informací, vzdělávání

Cílová skupina

V projektu jde především o dospělé osoby z vyloučené lokality, v doplňkových aktivitách se bude pozornost týkat také dětí. Zároveň také dochází k hlídání dětí 0 - 3 roky v době, kdy rodič pracuje na jiných úkolech nebo na pořádání akcí pro děti.

Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba

Po - Čt   7:30 h. – 16:00 h.
Pá          7:00 h. – 15:30 h.

Sponzoři a donátoři

2023

8432578E-5EA7-4520-AA45-96846366F3EB


Renovabis renovabis

Program Active Citizens Fund Active Citizens Fund

Úřad vlády Úřad vlády ČR

Nadace OSFNadace OSF 

Výbor dobré vůleVýbor dobré vůle

Skautský institutSkautský institut

Články v novinách

Radnice č. 14 – 14.8.2020

 

English version

Assistance Centre in Janov

Phone number: 778 719 312
E-mail: polakovam@charita-most.cz
Head of the office: Mgr. Alena Bartková, DiS. – facility manager

Target groups: people at risk of social exclusion or living in socially excluded communities, people who lead or are at risk of a risky lifestyle, people who are long-term unemployed

Method of provision: outpatient, field
Optional services: NO

Mission
The purpose of the project is to implement preventive programs to empower disadvantaged people to solve their own problems and community problems in order to prevent social exclusion and eliminate its consequences. At the same time, to strengthen the position of the target group in society and to support their participation in decision-making.

Goals
The main goal of the project is the prevention of social exclusion and community work. The partial goal of the project is to find a more effective way to solve the situation of our clients using the principles of community work in an excluded locality. Another goal is to provide people from the target group (adults and children) with support and assistance in acquiring skills to solve their
situation on their own or with the help of project employees, or by the joint effort of the community.
We strive to make users feel that they can create and at least partially influence what is happening around them.

Specifically, we are talking about:

 • actively contribute to the improvement of the situation in the locality
 • improve practical skills
 • increase the competencies of the individuala
 • strengthening self-confidence
 • improving communication skills and social mobility
 • gaining information, education

Target group
The project is mainly for adults from the excluded locality, in additional activities, we will be focused on children as well. At the same time, there is also babysitting for children aged 0 - 3 for when the parent is working on other tasks or organizing events for children.
The service is provided free of charge.

Opening hours
Mon - Thu 7:30 am - 4:00 pm
Fri 7:00 a.m. - 3:30 p.m.

Sponsors and donors

Renovabis renovabis

Active Citizens Fund    Active Citizens Fund

Government Office ČR   Úřad vlády ČR

OSF Foundation   Nadace OSF

Výbor dobré vůleVýbor dobré vůle

Skautský institutSkautský institut

Support from the EEA and Norway Funds under the Active Citizens Fund program through a consortium formed by the OSF Foundation, Výbor dobré vůle - Olga Havel Foundation and Skautský institut.

The motto of the program
The motto of the Active Citizens Fund is "With courage". Change in society is due to the courage of individuals and groups. Courage is needed for every beginning, for standing up to majority apathy or fear. Courage is the source of movement, the driving force that can lead to a change. The courage to continue and persevere.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Věra Komínková - klubový pracovník
Monika Poláková - komunitní pracovník