Adresář

Osek- Azylový dům

Tel.: 417 822 161
K. H. Borovského 311, Osek, 417 05
Vedoucí služby: Mgr. Anna - Marie Nikolova - vedoucí sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby:

Kapacita zařízení

 • 27 lůžek

Poslání

Posláním Azylového domu Osek je poskytnutí nabízených služeb a to včetně ubytování na přechodnou dobu. Podporujeme uživatele v úsilí při řešení jejich tíživé životní situace, spojené se ztrátou bydlení. Využíváme individuálního plánování, vycházejícího z potřeb a možností uživatelů, takovým způsobem, který jim pomůže vrátit se do běžného života.
Při poskytování služeb dáváme uživatelům možnost volby prostřednictvím nabízení různých řešení daných situací.

Cílová skupina

 • Muži a ženy bez přístřeší od 18 do 80 let.

Cíle služby

Cílem služby je viditelný pokrok každého uživatele během pobytu v zařízení, alespoň v jedné z těchto oblastí:

 • Získání dlouhodobého bydlení (např. byt, podnájem).
 • Práce a zaměstnání (získání pracovních návyků, získání a udržení zaměstnání).
 • Získání vhodnější sociální služby (např. domovy pro seniory, terapeutické komunity).
 • Kontakt se společenským prostředím včetně nácviku běžných záležitostí (např. hospodaření s financemi, schopnost samostatného vyřizování osobních věcí atd.).

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • Které nespadají do cílové skupiny,
 • Pokud je naplněná kapacita. 

Forma služby:

 • Pobytová služba.

Zásady

 • všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem
 • všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem pracovníka charity, který na křesťanských základech formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům
 • zásada individuálního a rovného přístupu k uživatelům –  každý uživatelem je vnímán a přijímán jako originální osobnost a s každým je pracováno na základě jeho konkrétních potřeb a možností bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to jak se podílí na životě celé společnosti.
 • zásada svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci musí sám zvolit způsob řešení své situace. Pracovníci služby uživateli mohou pouze navrhnout či doporučit možná řešení s tím, že uživatele upozorní na eventuální důsledky jednání.
 • zásada mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání. Výjimku tvoří legislativní požadavky- OSPOD, soudy.

Podmínky pro poskytování služby

 • volná kapacita
 • vhodná cílová skupina

Dostupnost služby

 • Služba je poskytována nepřetržitě na území města Osek.

Cena za ubytování

 • Cena za ubytování- 170 Kč/den

Nabízené služby

 • ubytování ve 2 – 3 - 4 lůžkových pokojích. V případě volného místa, na jednom pokoji mohou být společně ubytováni manželé/ druh s družkou,
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

AD Osek, Borovského 311

AD Osek, Borovského 311, kuchyň

AD Osek, Borovského 311, společenská místnost

AD Osek, Borovského 311, vstupní hala

AD Osek, Hrdlovská 651

AD Osek, Hrdlovská byt

 

Sponzoři a donátoři

„Sociální služba Azylový dům Osek je zapojena do projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5“

Plakát A3

 

 

MPSV Logo MPSV

KÚ Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MMR

Město Bílina Město Bílina

Město Teplice Město Teplice

Město Osek Město Osek

Město Košťany Košťany

Město Dubí Dubí

Město Hrob Hrob

Obec Jeníkov Jeníkov

MAS Naděje MAS Naděje

Potravinová banka Potravinová banka v Ústeckém kraji

ITI ÚCHA  logo_iti-ucha

 

Projekt KVALITA A PRODUKTIVITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008392
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 9. 2019
Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a rozšíření materiálně-technické základny.

 

Projekt KVALITNÍMI SLUŽBAMI K ÚSPĚŠNÉ SOCIÁLNÍ INKLUZI

Reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008447
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 7. 2019
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny.

 

Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785
Je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.

 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Anna - Marie Nikolova - vedoucí sociální pracovník
Mgr. Veronika Schwarzingerová Wolfová - sociální pracovník
Alena Hynešová - střídačka
Alena Janichová - pracovník v sociálních službách
Jana Kočí - pracovník v sociálních službách
Helena Šebestová - pracovník v sociálních službách
Jitka Soukupová - pracovník v sociálních službách